Kohlearni İmplant

Kohlearni implant je opcija za lica sa teškim ili totalnim oštćenjem sluha. Za pojedince sa ovim tipom oštećenja, pomagala ove vrste mogu biti od velike koristi.

Ova vrsta sistema ne funkioniše parcijalno već sprovodi električne signale direktno do slušnog nerva. Kohlearni implant se podjednako može koristiti i kod djece i kod odraslih.

 

Kohlearni implant sistem se sastoji od dva  glavna dijela:

Unutrašnja jedinica – Kohlearni implant

 

Postavlja se ispod kože. implant sadrži kućište sa elektrodnim nizom i referentnom elektrodom, i prijemni kalem sa magnetom. Isti magnet se nalazi i u kalemu audio procesora, pa se zahvaljujući njihovom međusobnom privlačenju kalemovi automatski pozicioniraju jedan naspram drugog. Putem ovih kalemova vrši se prenos informacija od audio procesora do implanta. Sam implant nema u sebi bateriju, već napajanje dobija od audio procesora.

Spoljašnja jedinica – Audio procesor

 

Nosi se iza uha. Sadrži kontrolnu jedinicu, bateriju, magnet i kalem koji bežičnim putem prenosi informacije i napajanje kroz kožu do implanta. Između implanta i audio procesora ne postoji fizička veza. Kada se audio procesor ukloni, implant automatski prestaje sa radom, tj. neaktivan je sve dok se audio procesor ponovo ne postavi na odgovarajuće mesto.

Kako funkcioniše kohlearni implant sistem

Spoljašnja jedinica (Аudio procesor) bežičnim putem šalje napajanje unutrašnjoj jedinici (kohlearnom implantu), implant se aktivira i spreman je za bežični prijem informacija od audio procesora. Informacije koje šalje audio procesor u sebi sadrže naredbe kohlearnom implantu. Implant koristi te naredbe kako bi znao na koji način treba da vrši stimulaciju. Elektrodni niz se proteže od kućišta implanta do kohlee, i služi za prenos električnih impulsa (informacija o zvuku).

Prenos informacija

 

Audio procesor snima zvuk iz okoline i vrši njegovu obradu na osnovu programa koji je trenutno aktivan. Obradom zvuka procesor generiše niz naredbi koje se onda šalju implantu, a koje mu govore na koji način treba da vrši stimulaciju. Procesor u sebi poseduje jedan ili više različitih programa koji određuju način na koji će zvuk biti prezentovan korisniku. Svi programi se podešavaju prema individualnim potrebama korisnika. Nakon što procesor završi obradu zvuka, on šalje informacije implantu preko predajnog kalema.

Stimulacija putem elektroda

 

Nakon prijema informacija od audio procesora, Кohlearni implant generiše niz električnih impulsa koji se elektrodnim nizom šalju do kohlee. Na kraju elektrodnog niza nalaze se 24 elektrode, koje se hirurškim putem postavljaju unutar kohlee. Te elektrode su raspoređene na dužini od 31.5mm, pa stoga pokrivaju gotovo cijelu dužinu kohlee. Električni impulsi se propuštaju kroz ove 24 elektrode, koje na taj način vrše stimulaciju.

Prenos stimulacija do mozga

 

Kod svih ljudi, prirodno, zvuk koji registruje uho se pretvara u električne impulse, koji se slušnim nervom prenose do mozga. Upravo je to svrha Kohlearnog implant sistema – proizvesti te prirodne električne impulse koje će slušni nerv prenijeti. Početak slušnog nerva se nalazi unutar kohlee, zato je ona idealno mjesto na kojem ćemo izvršiti stimulaciju. Proces koji se tada odigrava u kohlei je vrlo jednostavan. Elektrode koje se postavljau unutar kohlee će propuštati električne impulse u ritmu koji diktira kohlearni implant. Slušni nerv automatski preuzima te električne impulse, i dalje se sve odigrava onako kako je priroda odredila, tj. impulsi se tada prenose prirodnim putem. Mozak ‘zna’ da signal koji dobija od slušnog nerva predstavlja informaciju o zvuku.

Ko može koristiti kohlearni implant

Кohlearni implant sistemi se uspešno koriste  podjednako i kod djece i odraslih. Ipak nije moguće predvidjeti beneficije za svakog korisnika implanta, ali će zato ovaj vodič biti od pomoći.

– implant u mlađim godinama je više preporučljiv, jer je čujnost važna za razvoj komunikacije i zbog toga što istraživanja pokazuju bolje rezultate kod djece.
– starija djeca i odrasli sa razvijenim govorom bolje će razumeti jezik uz kohlearni implant.
– dugačak period gubitka sluha moze ograničiti korist samog implanta

Uslovi koje kandidati za kohlearni implant treba da ispune

– za djecu potvrđen gubitka sluha na oba uha
– za odrasle potvrđen gubitak sluha na oba uha
– sam uzrast što se tiče ugradnje može biti i do nekoliko mjeseci u zavisnosti od okolnosti i lokalne prakse
– ako se ima mala ili nikakva korist od slušnih pomagala
– bez medicinskih kontraindikacija
– visoka motivacija i razumna očekivanja
– prilaz edukaciji i rehabilitaciji

 

Operacija obično traje od 1 do 3 sata  Rizici sadržani u operaciji Кohlearnog implanta su mali i sličnog su poređenja sa ostalim operacijama uha.

1. Daje se opća anestezija.
2. Kosa se brije u oblasti u kojoj će se napraviti rez.
3. Pravi se rez.
4. Ležaj za implant se pravi u kosti iza uha.
5. U kohlei je napravljen otvor kroz koji se ubacuje elektrodni niz.
6. Elektrodni niz je ubačen u kohleu.
7. Elektrodni niz i implant su osigurani u ležištu.
8. Funkcija elektrode je testirana prije zatvaranja reza.
9. Obično postoji blaga nelagodnost kada se pacijent probudi. Lijekovi za bolove se mogu dati ukoliko se zahtjevaju.
10. Pacijenti obično ustaju otprilike sjledećeg dana. Dužina ostajanja u bolnici može varirati od jednog do nekoliko dana u zavisnosti od lokalne prakse.

Prvi zvuci sa kohlearnim implantom

Audio procesor se programira 3 do 6 nedelja nakon operacije i individualno je podešen za svakog korisnika. Da bi se programirao procesor za korisnika:

– Korisnik nosi procesor
– Procesor je povezan sa kliničkim kompjuterom za podešavanje
– Kompjuter za podešavanje proizvodi signale na pažljivo kontrolisanim nivoima
– Korisnik ukazuje na najtiše signale koje čuje (nivo praga) i najglasnije prijatne signale koje čuje (najugodniji nivo)
– Ova dva nivoa su izmjerena za sve elektrode u kohlei
– Koristeći ovu informaciju, kreira se program koji raspoređuje zvuke između ova dva nivoa i obezbjeđuje da su zvuci dovoljno glasni da se čuju ali ne i neugodno glasni
– Program se fino podešava tokom sljedećih kliničkih sesija

Nastavak rehabilitacije

Da bi se dostigla najbolja beneficija uz kohlearni implant, kandidati bi trebalo da budu u potpunosti posvećeni nastavku rehabilitacije osmišljenom od strane svog implant tima. Programi rehabilitacije variraju prema lokalnoj praksi ali često uključuju:

Pomoć, savjet i podršku
Pomoć bi trebalo da bude raspoloživa za generalna pitanja, tehničke stvari, i informacije o grupama podrške za korisnike kohlearnih implanta i njihove porodice.

Redovne medicinske kontrole
Mjesto implanta bi trebalo redovno da se kontroliše od strane doktora.

Regularno reprogramiranje audio procesora
Korisnici bi trebalo redovno da posećuju svoju kliniku za reprogramiranje audio procesora. Ovo omogućava audiolozima da se uvere da implant nastavlja pravilno da funkcioniše. Audiolozi takođe mogu napraviti neke male modifikacije ili poboljšanja programa tako da će korisnik nastaviti da dobija najbolju beneficiju.

Govornu i jezičku terapiju
Regularna govorna i jezička terapija se obično preporučuje, naročito za djecu.

Edukativne savjete i podršku (za djecu)
Djeca koja koriste kohlearne implante uglavnom imaju redovni kontakt sa edukativnim specijalistom kvalifikovanim za rad sa gluvima i osobama oštećenog sluha. Edukativni specijalista može ponuditi savjet i podršku kao i nadgledanje napretka djeteta.

Svakodnevne mere predostrožnosti sa kohlearnim implantima

Iako je CI sistem generalno jednostavan za korišćenje, ipak bi trebalo uzeti u obzir određene mjere predostrožnosti:

– Održavajte spoljašnje djelove aparata suhim
– Smanjite izloženost statičkom elektricitetu
– Radio talasi (npr. mobilni telefoni) mogu uzrokovati neke privremene smetnje u zvuku za neke korisnike
– Kontaktni sportovi kao što su boks ili drugi koji mogu dovesti do ozbiljnijih udaraca glave se ne preporučuju

21 April 2021

21 April 2021

Obrazac za kontakt

Kontaktirajte nas za detalje.

Specijaliste na ovu temu

Računi društvenih mreža
Jednostavno Ugovori sastanak