Онкологичен център

Запази час

За отделението

За Центъра

Макар, че днес ракът е в групата на излечимите заболявания; за решението на този здравен проблем е нужна общата преценка направена от страна на много браншове след поставяне на диагнозата му. За осигуряване на болния начина на живот посочен в определението за здраве което гласи „състояние на пълно здраве“ от гледна точка на физическото, духовно и социално състояние, е нужно образуването на многоизмерна мрежа на обслужване.

Центърът по Онкология Мемориал; с мощния си академичен екип, с онкологичния си съвет който определя методите които ще се приложат на болния/болната, с участието на всички браншове имащи връзка с диагнозата и лечението на рака, с инфраструктура съчетаваща науката с напредналата технология и като следствие на цялото това взаимно сътрудничество предлага на своите пациенти индивидуализирани иновативни терапии.

През последните години медицинското лечение на рака е една от областите в които се осъществяват най много иновативни постижения и натрупване на знания. Днес е изоставен модела “One size fit all” или по български:„Един подход на лечение е подходящ за всички болни“. На негово място се използва метод на „Индивидуална Терапия“. Следствие на това е повишен успеха на лечение и са отстранени нежеланите странични ефекти.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Приложения на Индивидуална за Болния Терапия

В Центъра по Онкология Мемориал; пациентите се обслужват от страна на специалисти в областта си лекари, медицински сестри и здравен персонал. Лечението на болните започва с влизането им от вратата на Онкологичния Център и продължава с преценяването им от страна на лекар специалист, прилагането на лечение с придружаваща специализирана медицинска сестра, приложение на лекарства контролирано от страна на компетентен аптекар по онкология и лечението продължава в центъра по онкология където може да се проведе и социална активност. Лечебните стратегии на развиващата се медицина и правилното използване на новите „умни“ лекарства са резултат на правилно тълкуване на много научни данни. Преди започване на лечението всички данни относно тумора и болния се разглеждат подробно в рамките на указателите, които се използват днес в целия свят (Американски справочник: NCCN, Европейски справочници:ESMO Guideline, St. Gallen), анализират се, при сложните случаи се изисква становището на онкологичния съвет и след това се определя окончателното решение. При планиране на лечението се имат впредвид и данни като възрастта на болния, другите придружаващи болести, индивидуалните предпочитания на болния и психо-социалното му състояние. Единствено пероралното или венозно приложение на правилното за болестта лекарство на болния от рак не може да се счита за успех. Тайната се крие в обичта, уважението към човека и усилието за предаване на надеждата и доверието на самия пациент и неговото семейство.

Целеви терапии в онкологията

В Болница по Медицинска Онкология Мемориал се реализират най-актуалните технологични и научни протоколи за лечение. Смарт лекарствата и терапиите на антитела насочени само към раковите клетки увеличават продължителността на живот и качеството на живот на пациента. Разпознавайки някои антигенни структури в раковата тъкан те разрушават само тези клетки и в същото време намаляват до минимум увреждането на здравите тъкани. По този начин се елиминират проблеми които могат да създадат нежелани при пациента ефекти.

РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ

Последна Генерация Технология по Лъчева Терапия

При повече от 80 % от болните от рак е необходима радиотерапия, която се прилага преди хирургична операция или след нея, или по време на разпространение на болестта в периода на проследяване на пациента. При някои видове рак радиотерапията е единствен метод на лечение. Следствие на развитието в радиотерапията през последните години е възможно облъчването само на болната тъкан и по този начин се минимизира вредата, която може да се предаде на здравата тъкан. Отделение по Радиационна Онкология Мемориал обслужва своите пациенти с уреда, последна технология TrueBeam STx. С помощта на тази технология в допълнение към ефективно лечение, пациентът получава и комфортен живот. Системата TrueBeam STx използва много технически новости за достигане на роботична визуализация и е начин на проследяване и пълна динамична синхронизация на лечението. Системата TrueBeam STx притежава качества на правилно определяне на целта на лечение. Това е процес на лечение с висок перформанс, използва много добре временния авантаж и с опциите си на краткотрайно лечение за радиотерапия и радиохирургия осигурява комфорт на болния по негов избор.

Качество за Проследяване на Тумора

Заедно с 3 -измерното приложение на конформална радиотерапия с помощта на уреда

TrueBeam STx се осъществява и радиотерапия за проследяване на тумора (IGRT), радиотерапия с регулиране на гъстотата (IMRT) и може да осъществяват волуметрични дъгови терапии. С помощта на тънките влакна (3mm) е възможно облъчването и на най чувствителните туморни образования без да се нарушават здравите тъкани.

Максимален успех с висока доза на облъчване

Едно от най важните качества на технологията Truebeam STx е: възможност за осъществяване на насочена, с висока доза и с възможност за приложение на единствена точка стереотактична радиотерапия на тялото (SBRT). По този начин, чрез бързо приложение на дози с висока радиация, наречени аблацивна доза върху конкретна точка, може да се осъществи ефективно лечение за един или повече дни. С прилагането на SBRT пациентите могат да осъществят лечението си за един или няколко дни, най-вече при болезнени костни метастази, при случаи на прешлени изложени на риск от колапс, т.е. прешлени на гръбначния стълб с метастази и при мозъчни метастази.

 

Хематология и Трансплантация на костен мозък

Хематологични ракове са острата и хронична левкемия, ракове на кръвта, костния мозък и рака на лимфните възли, лимфомата и Мулти Миелома. В центъра ни се прилага процедурата трансплантация на костен мозък за този вид рак и за някои големи тумори. Трансплантацията на костен мозък може да се осъществи чрез стволови клетки взети от самия пациент (Автоложна) или от роднина или от нямащо каквато и да е роднинска връзка лице (алогенна). В отделението ни за вътрешни болести и в рамките на подхода за мултидисциплинарна медицина, с помощта на опитен екип за трансплантацията се осъществяват основното лечение и грижите на пациентите. За предпазване на пациентите ни от инфекции, лечението им се извършва в единични стаи на отделение за Трансплантация на костен мозък обзаведени със системата хиперфилтър.

РАДИОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ

ПО ВРЕМЕ НА ДИАГНОЗА, СТАДИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА

В следствие на бързо променящата се технология във визуализацията на рака, заедно с повишаване на шанса за правилно тълкуване на данните бързо се повишава и комфорта на болния. Екипа по Радиология и Нуклеарна Медицина на Центъра по Онкология “Мемориал” притежава знания и умения от най-висока степен. Центърът, който притежава иновативна технология за визуализация, използва най-напредналата в тази област технология. В сложните и спорни случаи болните от рак се преценяват от страна на съвета по онкология, на който присъстват лекари от всички дисциплини и приложение се извършва след поставяне на най-правилната по научен метод за диагностика.

 

МЕТОДИ НА ЯДРЕНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Ракова Хирургия

В предоперативния период болните от рак на белия дроб, рак на гърдата, рак на стомашно-чревните органи, гинекологичен рак и ракове на всички други области се преценяват от страна на онкологичен съвет със специализиран хирургичен екип.

Решения за лечението на пациентите се взима в съответствие с мнението на лекарите участници в консенсуса според възрастта на пациента, здравното и психо-социалното му/и състояние като се имат впредвид и нуждите и очакванията на пациента.

 

ПЕТ-КТ (PET-CT)

Позитронно-емисионна томография

В Отделение за Нуклеарна Медицина на Мемориал се използва успешно системата за изследване PET-CT, която в ден днешен е една от най-напредналите за изследване системи в цял свят и е ефективна за изследване на тумор по цялото тяло. Системата за изследване PET-CT се използва за стадиране на болестта преди започване на нейното лечение, за подробно изследване на легиите по време на лечението и определяне на ефективността на лечение при болни с метастази и притежава една от най- напредналите за изследване технологии в цял свят. Уреда притежава качество на визуализация Ултра HD и осигурявайки възможност за ясно изображение в широко поле, ни представя възможност за проследяване и на най-малките подробности. Системата за изследване PET-CT, която е една от най-напредналите за изследване технологии в деня ни в цял свят, спомага за стадиране на болестта преди започване на нейното лечение, за подробно изследване на легиите по време на лечението и за определяне на ефективността на самото лечение.

Решение на Съвета (консенсус)

Центърът ни обслужва своите пациенти с цел за индивидуално онкологично лечение за лицето и лечението на болния се осъществява чрез комбинирано приложение на 3-те различни метода. В медицинската онкология се използват Химиотерапевтични елементи, в радиационната онкология - йонизирана радиация, а в онкологичната хирургия се прилага йонизиращо лъчение. В онкологичната хирургия туморното образование се изкарва, чрез операционна намеса. В Центъра по Онкология Мемориал тези три етапа се изпълняват от страна на академичния състав с високи успехи в страната и в международен мащаб и с принцип на персонализирано лечение образуват индивидуални полета на лечение. Тук болния се преценява от всяка гледна точка и чрез консенсус се определя най-подходящото лечение. „Онкологичният Съвет“ провежда своите събрания всеки четвъртък , тук се определят индивидуалното и най- подходящо за болния лечение и лечението се осъществява с мултидисциплинарен подход. В рамките на диетната програма на болния в процеса на лечение, психологическото му/и състояние, социалната му/и хармония, качеството му/и на живот по време на лечение се осъществява и необходимото планиране на лечението.

Специална архитектура за пациентите

Центърът по Онкология Мемориал се отличава и със специалните си архитектурни решения. В чакални салони на Отделението по Медицинска Онкология и в Отделението по Радиационна Онкология са използвани отморяващи и успокояващи тонове. За социалните активности на пациенти са поставени маса за шах и има библиотека, в която болните могат да прекарат свободното си време. Пациентите ни осъществят своето лечение в Отделение по Онкология в единични стаи с четене на книги, гледане на телевизия или заедно със своите близки.

Функционални детайли минимизиращи риска от инфекция

В Центъра по Онкология Мемориал се намират паркинг и връзки за директен вход и изход. Пациентите ни могат да използват бърз асансьор който няма връзка с другите части на болницата и главната асансьорна система. Дизайнът на независимия вход – изход на онкологично отделение е осъществен, имайки впредвид инфекциозния риск на болните.

Лекари в отделението

Корпоративни партньори

Отдолу може да намерите частни застрахователни компании, асистиращи застрахователи и други институции, които имат договорни отношения с нашите болници.

Няма резултати.

    Формуляр за връзка

    За информация относно нашата болница, може да направите запитване от формуляра изложен по-долу.

    Социална медия
    Запази час