Доц. д-р Berkan REŞORLU

Болница Мемориал Анкара

Урология

Телефонен номер

+90 549 639 3366