آرزوی سلامتی الکترونیکی

عزیز ………………………………………………………………………………………………
………………………………
بیمارستان ,
………………………………
آرزوی سلامتی برای درمان بستری شده در بخش
……………………………… در اتاق تخصیص داده شده به شما بهبود یافته و هرچه سریعتر به جمع ما برگردید.
فرستنده : ………………………………………………………………………………………………
حساب های کاربری ما در شبکه های اجتماعی
براحتی وقت ویزیت دریافت کنید.