Zaštita ličnih podataka

FORMULAR ZA PRISTANAK NA OBRADU LIČNIH PODATAKA

İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. (“Memorial”) u tekstu dole detaljno objašnjava se zahtjev za obradu ličnih podataka,objašnjenje ugovora i obaveze predviđene zakonom vezane za zaštitu javnog zdravlja,zaštitu ljekara,medicinske dijagnoze ,liječenja i sporvođenje navedenih usluga, kao i planiranje i finansiranje zdravstvenih usluga  .


Tražimo Vašu saglasnost  za obradu ,skupljanje i rad sa  ličnim podacima.


Čitanjem ovoga teksta obavješten sam o obradi mojih ličnih podataka da bi mi se pružile visoko kvalitetne usluge skupljanjem usmenih i pisanih podataka preko call centra,internet,mobilnih aplikacija,fizičkih prostora i slično. 

 • Ime prezime,matični broj,ukoliko sam državljanin R.Turske broj pasoša ili privremeni TC lični broj, mjesto rođenja i datum, bračni status,pol i priložene fotokopije  TC lične karte ,vozačke dozvole.
 • Adresa,broj telefona,elektronska pošta i slični podaci za komunikaciju 
 • Broj računa u banci,IBAN broj i slični finansijski podaci
 • Podaci vezani za zdravstveni i seksualni život kao laboratorijski  rezultati,rezultati medicinskih pregleda,rezultati dijagnostičkih snimaka.
 • Odgovori i komentari na ocjenu kvaliteta Vaših usluga
 • Video i audio snimci napravljeni za vrijeme posjete  bolnicama
 • Audio snimci napravljeni tokom razgovora sa  call centrom
 • U cilju finfansiranja i planiranja liječenja podaci zdravstvenog osiguranja i privatnog zdravstvenog osiguranja
 • Ukoliko su mi potrebne usluge parkinga registarski broj tablica moga vozila
 • Podaci skupljeni tokom korištenja web sajta i mobilne aplikacije kao IP adresa,ankete,medicinski dokumenti i formulari

 

Obavješten sam o korištenju podataka za dole navedene svrhe

 • Zaštita javnog zdravlja,preventivna medicina,medicinska dijangostika,liječenje i njega
 • Podijela ličnih podataka u okviru zakonske regulative Ministarstva Zdravlja i ostalih javnih ustanova
 • Ispunjavanje zakonskih obaveza
 • Podijela podataka vezanih za bolničke usluge,finansijsku  poslovi,komercijalno finansiranje zdravstvenih usluga,plaćanje liječenja i dijagnostike
 • Obavještavanje o vremenu pregleda preko call centra i digitalnih kanala
 • Potvrda ličnosti od strane službe za rad sa pacijentima,zdravstvenim profesijonalcima i call centra.
 • Unutrašno Planiranje i upravljanje od strane uprave bolnice, 
 • Odjel  za kvalitet , iskustvo i  informatiku mogu analizirati moje podatke da bi poboljšali uslugu
 • Odjel za ljudske resurse  i  kvalitet mogu koristiti podatke u svrhu obuke  personala
 • Spriječavanje neovlaštenog korištenja  ličnih podataka od strane odjela za informatiku i nadzor 
 • Odjeli za usluge za pacijente,finansije i komercijalne usluge mogu koristiti podatke u svrhu naplate
 • Odjeli za usluge za pacijente,finansije i komercijalne usluge  mogu koristiti podatke da bi potvrdili veze sa ugovorenim institucjima
 • Uprava bolnice odjeli za iskustva pacijenata,prava pacijenata, i call centar mogu postvljati pitanja za dobijene zdravstvene usluge i žalbe
 • Uprava bolnice,odjel za informatiku u sklopu zaštite podataka mogu preuzeti sve tehničke i pravne mjere
 • Odjeli za Komercijalne usluge , Medije  i komunikacije,call centar mogu me informisati o učešću u kampanjama, prednostima  web i mobilnih sadržaja
 • Odijeli Uprave bolnice, Odjel za prava pacijenata i iskustva pacijenata mogu koristiti podatke za mjerenje zadovoljstva pacijenta,povećanje zadovoljstva i ispitivanje istoga
 • Obrazovne institucije koje sarađuju sa bolnicom u naučne svrhe mogu koristiti podatke

Informisan sam detaljno  za fizičko i elektronsko skladištenje ličnih podataka od strane Memoriala i vanjskih pružaoca usluga u gore navedenom formularu za Lične i privatne podatke.


Prenos ličnih podataka
Lični podaci, Osnovni Zakon Zdravstvenih usluga 3359, Odluka 663 Ministrastva Zdravlja koja ima zakonski značaj  vezana za  obaveze Zdravstenih Organizacija, Zakon za zaštitu ličnih podataka 6698, Pravilnik za privatne bolnice i regulativa Ministarstva Zdravlja i popratna regulativa u okviru i za gore navedene razloge:

 • Ministarstvo Zdravlja, institucije vezane za Ministarstvo i   centri za porodičnu medicinu,
 • Privatna osiguravajuća društva (zdravstvo,penzisko,životno osiguranje i sl.)
 • Institucija Socijalnog osiguranja
 • Policijska uprava i  druga izvršna vlast,
 • Uprava za populaciju
 • Farmaceutska komora
 • Sudska vlast
 • Institucije za liječenje i dijagnostu koje surađuju sa Memorialom u zemlji i inostranstvu,laboratorije,domovi zdravlja,hitna pomoć,  zdravstvene ustanove
 • Ukoliko se uputim sam ili budem upućen u drugu zdravstvenu ustanovu
 • Ovlašteni zakonski predstavnici,
 • Advokati,porezni konsultanti i supervizori uključujući vanjske saradnike sa kojima surađujete
 • Regulatorne i nadzorne institucije i nadležne instance Dok.No:GDR-F01/P25 Rev.No:0 3 / 4 Yürürlük Datum:14.04.2018 
 • Turska fondacija za bubrege, privatna memorijal bolnica Ahmet Ermiş, centar za dijalizu İktisadi İşl., Memorijal dijagnostika i usluge liječenja Inc., Imh Zdravstvene usluge Čišćenje i savjetovanje u upravljanju sigurnošću Schist. Građevinarstvo. ve Dış Ticaret A.Ş., Antalya Deva Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. S farmaceutskim skladištem Merkez Farma Inc.,
 • Ukoliko fakturisanje se vrši prema mom poslodavcu u tu svrhu sa mojim poslodavcem,
 • Pružaoci usluga i saradnici kao dobavljači,pružaoci dopunskih zdravstvenih usluga,pružaoci usluga arhiviranja i Vaši partneri (znam da mogu dobiti detaljnije informacije ukoliko apliciram pismeno Vašoj bolnici) mogu koristiti moje podatke. Informisan sam da skupljanje i korištenje mojih ličnih podataka  načinom i pravnim razlogom u svakom pismenom,usmenom ,video ili elektronskom  formatu iz gore navedeni razloga da bi Memorial mogao ispuniti sve zakonske obaveze u svrhu obavljanja poslova. 

Pravni razlog skupljanja ličnih podataka:

 • 6698 Zakon za zaštitu ličnih podataka
 • 3359 Osnovni Zakon Zdravstvenih Usluga
 • 663 izvršna odluka Ministasrtva Zdravlja i vezanih institucija za organizaciju i zadatke
 • Pravilnik za Privatne Bolnice
 • Pravilnik za obradu i zaštitu ličnih podataka,
 • Regulativa Ministarstva Zdravlja,Član 6 Stav 3 piše da podaci vezani za zdravlje i seksualni život mogu se podijeliti samo u svrhu zaštite javnog zdravlja,preventivne medicine,medicisnke dijagnize,sprovođenje liječenja,zdravstvenih usluga i planiranje finansiranja i upravljanje istih  sa licima koja su obavezana da  drže tajnu i institucije bez moje prethodne saglasnosti.

Prava za Zaštitu Ličnih Podataka

U okviru zakonske regulative:

 • Informisanje o obradi mojih ličnih podata
 • Ukoliko su obrađeni moji lični podaci informisanje o istome
 • Pristup mojim ličnim podacima i zahtjev za istima,
 • Informisanje o svrhi obrade mojih ličnih podataka i da li se koriste za potrebnu namjenu
 • Informisanje o trećim licima u zemlji i inostranstvu kojima su proslijeđeni moji lični podaci
 • Potražvanje za ispravkom  ličnih podataka ukoliko su pogrešno ili nepotpuno obrađeni
 • Potraživanje za brisanjem ili uništenjem ličnih podataka,
 • Potraživanje za informisanjem trećih lica kome su proslijeđeni moji lični podaci zbog pogrešnog ili nepotpunog obrađivanja i brisanja istih
 • U slučaju analize ličnih podataka od strane automatskih sistema ukoliko dođe do toga da rezultat bude protiv moje koristi, pravo na žalbu
 • Informisan sam da mogu tražiti odštetu ukoliko moji lični podaci budu obrađivani van zakonske regulative
   
"Obrazac izričite saglasnosti o obradi ličnih podataka"
Računi društvenih mreža
Jednostavno Ugovori sastanak