Loading

Zdravstvena Biblioteka Hero Iamge

Zdravstvena Biblioteka

Odgovore na Vaša pitanja o zdravlju i korake za zdrav život možete pronaći u našoj biblioteci.

Tehnologije

Da Vinci Robotska Hirurgija

<p>Da Vinci robotska hirurgija ili poznata i kao robotika, najnaprednija je tehnologija u medicinskom svijetu i posebno se koristi u Turskoj i &nbsp;velikim centrima u SAD-u, uključujući odjele urologije, ginekologije, opće hirurgije, otorinolaringologije , torakalne &nbsp;hirurgije &nbsp;i kardiovaskularne &nbsp;hirurgije . Tehnologija robota da Vinci ističe se kao tehnologija sa posebnim privilegijama koja pruža ljekaru i pacijentu i danas je jedna od najuspe&scaron;nijih hirur&scaron;kih metoda koja se koristi u borbi protiv raka &scaron;irom svijeta. Metoda laparoskopske hirurgije uz pomoć robota, u kratkom roku poznata kao &quot;robotska hirurgija&quot;, ima tri glavne karakteristike. Prva &nbsp;od njih su slikovni sistemi, koji rade na principu &nbsp;laparoskopske hirurgije. Tako se slika prenosi kroz tijelo pacijenta do hirurga uz pomoć kamere. Za razliku od laparoskopske hirurgije, u robotskoj hirurgiji ova je slika trodimenzionalna i budući da kontrolu kamere obavlja robot, slika je stabilna. Jasne slike se mogu dobiti na većem povećanju pri približavanju organu kojim se operira vrlo pomno. Hirurg kontrolira ruke robota pomoću konzole. Ove ruke robota smje&scaron;taju se u pacijenta. Vlaknasti kablovi u konzoli protežu se do krakova robota i prenose male pokrete ruku koje je hirurg izveo u robotske ruke. Hirur&scaron;ki instrumenti povezani s robotskim rukama mogu se okretati za 540 stupnjeva tako da se mogu kretati puno vi&scaron;e od pokreta ruke. Pored toga, prirodno drhtanje u rukama čovjeka ne prenosi se na savjete hirur&scaron;kih uređaja u robotskoj hirurgiji. Na ovaj način se mogućnost gre&scaron;ke minimizira.&nbsp;</p> <p>Da VINCI ROBOTSKA Hirurgija u urologiji<br /> Robotska hirurgija prvi put je kori&scaron;tena 1994. godine na području kardiovaskularne hirurgije. Međutim, najče&scaron;ća upotreba bila je u urolo&scaron;kim operacijama. Od 2001. godine da se Vinci koristi u operacijama karcinoma prostate &scaron;irom svijeta; koristi se i u slučajevima raka bubrega, mjehura i testisa.<br /> Tehnika &#39;da Vinci robotske hirurgije&#39; nije isključivo hirur&scaron;ka praksa ovisna o robotima. Iskustvo hirur&scaron;kog tima najvažniji je faktor uspjeha operacije, bilo da se sastoji od otvorenih, laparoskopskih ili robotskih postupaka. Sve urolo&scaron;ke operacije obavlja iskusan tim sa metodama primenjenim u najrazvijenijim centrima na sveijtu<br /> ZA&Scaron;TITA NERVAVA &nbsp;U HIRURGIJI RAKA PROSTATE&nbsp;</p> <p>Nakon operacije karcinoma prostate, koja je najče&scaron;ći mu&scaron;ki karcinom koji se javlja naročito kod mu&scaron;karaca starijih od 50 godina . Rizici koji se često povezuju sa karcinomom raka prostate su &nbsp;seksualna disfunkcija i problemi sa urinarnom inkontinencijom. Ovi rizici koji &nbsp;mogu negativno uticati na kvalitetu života pacijenta , svode se na minimum u operacijama karcinoma prostate koje se izvode tehnikom &bdquo;da Vinci Robotska hirurgija&ldquo;. Erektilni živci i mi&scaron;ići za zadržavanje mokraće u blizini prostate i vode do penisa mnogo su bolje za&scaron;tićeni robotskom tehnologijom. Zahvaljujući ovoj kvalificiranoj za&scaron;titi, rizik od urinarne inkontinencije i rizik od erektilne disfunkcije &nbsp;svode se na minimum. Upotrebom tehnike &bdquo;Intrafacijalna za&scaron;tita živaca&ldquo; koja se primenjuje operacijom robota, rizik od problema sa seksualnom aktivno&scaron;ću nakon operacije je sveden na minimum.</p> <p>Privilegije Da &nbsp;Vinci sistema &nbsp; na operaciji prostate:<br /> &bull; Dužina boravka u bolnici nakon robotske operacije da Vinci je 1 ili 2 dana. Otprilike 95% pacijenata otpu&scaron;teno je kući drugog postoperativnog dana.<br /> Tokom operacije je prisutan samo vrlo mali gubitak krvi u poređenju s tradicionalnim otvorenim hirur&scaron;kim zahvatima. Predoperativna priprema krvi nije potrebna.<br /> &bull; U periodu hospitalizacije i nakon izlaska iz bolnice, potrebno je vrlo malo ublažavanje bolova. To je zato &scaron;to pacijenti ne osjećaju bol.<br /> &bull; Prve sedmice nakon operacije (otprilike 4 ili 6 dana kasnije), kateter se postavlja u uretru. Kod otvorene hirurgije ovaj se period obično kreće od 14 do 31 dan.<br /> &bull; Otprilike 90% pacijenata vraća se rutinskim obavezama &nbsp; nakon 3 sedmice &nbsp;od operacije da Vinci.<br /> UTICAJ NA ZA&Scaron;TITU BUBREGA U OPERACIJAMA TUMORA BUBREGA&nbsp;<br /> U operacijama tumora bubrega koje se izvode tehnikom da Vinci, kontrola raka se pruža na najbolji mogući način. Uklonjeno je samo tumorsko tkivo i zdrav bubreg ostaje pacijentu. Pod trodimenzionalnom uvećanom slikom visoke rezolucije robotskom tehnologijom tumor se lako uklanja iz bubrega obavljanjem izračuna dubine u tkivu. Područje na kojem se pojavljuje tumor može se za&scaron;iti brzo i uz kontrolu dubine. Nakon uklanjanja tumorskog tkiva, rezultirajuća tkivna &scaron;upljina, otvorene vene i povrijeđeni mokraćni kanali obnavljaju se opsežno i brzo pomoću robotskih ruku. Ovom se metodom može izvesti uklanjanje bubrega kod velikog karcinoma bubrega.<br /> Privilegije koje da Vinci pruža pacijentu KOD &nbsp;operaciji bubrega:<br /> &bull; Bolnički boravak je kratak i postiže se brz oporavak.<br /> &bull; Postoperativno je prisutno &nbsp;manje boli i koriste se manje lijekovi za smanjenje bola.<br /> &bull; Pacijent se za kratko vrijeme vraća svojim svakodnevnim aktivnostima.<br /> &bull; Estetski izgled se ne pogor&scaron;ava zbog malih kirur&scaron;kih rezova.<br /> &bull; Operacija se izvodi s robotskim rukama, sa kojima se postiže ustaljeni postupak.</p> <p>HIRURGIJA RAKA TESTISA SA &nbsp;4 OTVORA SA ROBOTSKOM HIRURGIJOM&nbsp;<br /> Zatvorena operacija testisa robotskom hirurgijom da Vinci uspje&scaron;no se primjenjuje u bolnici Memorial Şişli. Operacije raka testisa temelje se na principu otvaranja trbu&scaron;ne stijenke između karlice, uklanjanja crijeva i či&scaron;ćenja limfnih čvorova oko velikih žila počev&scaron;i od donjeg kraja kosti zvanog sternum, &scaron;to se može izvesti preko nekoliko rupa u potpunosti zatvoreni robotskom tehnologijom. Veliki rezovi potrebni za otvorenu operaciju pacijenata sa karcinomom testisa postali su istorija, zahvaljujući udobnosti koju pruža robotska hirurgija koja pacijentima pruža velike privilegije.<br /> Pogodnosti Operacije raka testisa izvedene robotskom hirurgijom da Vinci;<br /> &bull; Robotskim &nbsp;zahvatse om smanjuje rizik od bolova, infekcije i zarastanja rana u velikim rezovima<br /> &bull; Pacijentova crijeva nisu uklonjena kao kod otvorene hirurgije. Zbog toga se eliminira rizik od infekcije i isu&scaron;ivanja crijeva.</p> <p>&bull; Neke neuronske strukture koje imaju uticaja na seksualne funkcije koje se nalaze oko aorte ili velikih žila mogu se jasnije uočiti tehnikom robotske hirurgije. One se mogu efikasnije za&scaron;tititi. Zbog toga se javlja manje problema povezanih sa pražnjenjem sjemena.<br /> &bull; &bull; Budući da hemoterapija može imati dugoročne nuspojave, robotska hirurgija može pružiti prednosti određenim grupama pacijenata.<br /> &bull; &bull; Moguće je otkloniti pote&scaron;koće vezane za reproduktivnost ; sperma &nbsp; pacijenta uzeta &nbsp;prije operacije može se čuvati u banci sperme i koristiti za tehnike potpomognute reprodukcije</p> <p>UMJETNI MOKRAČNI MJEHUR OD &nbsp;TANKOG CRIJEVA&nbsp;</p> <p>U razvijenim zemljama; Rak mokraćnog mjehura, koji se nalazi na 4. mjestu kod mu&scaron;karaca i na 7. mjestu kod žena, liječi se robotskom hirurgijom da Vinci bez stvaranja kirur&scaron;kog ureza na tijelu. Kod otvorenih operacija raka mokraćnog mjehura; na mjestu koje započinje 4-5 cm iznad trbuha, mjehur I i limfni čvoroVI uklanjaju se incizijom koji se proteže na zdjeličnu kost, a mjehur načinjen iz crijeva je također povezan s normalnim mokraćnim putom. Uz to, pacijenti kojima je uklonjen mjehur mogu imati problema poput stalnog no&scaron;enja vreća u trbuhu ili redovitog kori&scaron;tenja uretralnog katetera. Kod operacija raka mokraćnog mjehura koje se izvodi s Robotskom hirurgijom da Vinci primjenjuju se dva različita principa. Prvo; Nakon uklanjanja mjehura i limfnih čvorova robotom provodi se postupak stvaranja novog mjehura iz crijeva otvorenom metodom i operacija je zavr&scaron;ena. Međutim, za ovu hirur&scaron;ku tehniku potreban je veliki rez i budući da &nbsp;se crijeva izvade iz tijela mogu se pojaviti problemi poput infekcije, isu&scaron;ivanja, gubitka tekućine i topline. Operacije raka mokraćnog mjehura u Memorial &nbsp;centru robotske hirurgije u Şişli bolnici &nbsp;izvode se na potpuno zatvoren način, &scaron;to je tehnika koju koristi vrlo malo centara i hirurga &scaron;irom svijeta. Operacija se sastoji od uklanjanja mjehura, uklanjanja limfnih čvorova oko velikih žila, rekonstrukcije mokraćnog mjehura iz crijeva, povezivanja mokraćnih kanala s novim mjehurom i normalnog spoja uretre, nakon čega se operacija dovr&scaron;ava u potpuno robotskoj tehnici.<br /> Privilegije koje robot pruža u operaciji raka mokraćnog mjehura :</p> <p>Robotskom hirurgijom Da Vinci-ja pacijent izbjegava vrlo veliki kirur&scaron;ki rez. Operacija se može izvesti pomoću samo 6 rupa veličine 8-15 milimetara.<br /> &bull; rezne hernije mogu se primetiti kod otvorenog hirur&scaron;kog reza, rezni &scaron;avovi mogu puknuti i možda će biti potrebna druga operacija; sve komplikacije se uklanjaju prilikom kori&scaron;tenja &nbsp;da Vinci robotska hirurgije.<br /> &bull; Zbog robotske metode smanjuje se mogućnost krvarenja tokom operacije.<br /> &bull; Budući da se pacijent operira bez otvaranja &nbsp;rizici poput isu&scaron;ivanja crijeva, infekcije i gubitka topline značajno se smanjuju.<br /> &bull; Nakon operacije, pacijenti se mogu oporaviti u kraćem vremenu i vratiti se u svom uobičajenom životu &nbsp;i navikama .<br /> &bull; Kod operacije raka mokraćnog mjehura, mjehur i prostata &nbsp;se uklanjaju zajedno. To je zato &scaron;to se kod jedne trećine bolesnika sa karcinomom mokraćnog raka može razviti i karcinom prostate, dok&nbsp;</p> <p><br /> pacijenti toga nisu ni svesni. Tokom ekstrakcije prostate, seksualna funkcija koja osigurava živce i mehanizam zadržavanja urina bolje se čuva zahvaljujući povećanju, bliskom vidu i boljem osvjetljenju robota.<br /> Pacijenti s karcinomom mjehura koji su podvrgnuti operaciji robotskom hirurgijom Da Vinci mogu početi jesti 2. i 3. dan nakon operacije. Ako su pokreti crijeva postali dovoljni i ako sve pođe dobro, otpu&scaron;taju se za manje od sedam &nbsp;dana. Na kraju 3 sedmice &nbsp;kateterom provjerava se potpuno zacjeljivanje &scaron;avova mokraćnog mjehura formiranog &nbsp;iz crijeva, ukoliko je zarastanje zavr&scaron;eno, uklanja se kateter.<br /> &bull; Kod žena se u slučaju raka mokraćnog mjehura uklanjaju i maternica i jajnici. Po&scaron;to se maternica odstranjuje iz porođajnog kanala.</p> <p>&bull; ROBOTSKA RE&Scaron;ENJA ZA UPJ OBSTRUKCIJU<br /> Konvencionalna laparoskopska operacija bila je važan pomak u hirur&scaron;kom liječenju stanja poput bubrežne boli ili opstrukcije bubrežnog izlaza (opstrukcija UPJ) koja se slučajno otkriju u mladoj dobi. Ova operacija se izvodi sa 97% uspjeha u laparoskopskim zahvatima. Međutim, konvencionalnom laparoskopijom nedostaci poput milimetričnog držanja ruku, dvodimenzionalnih slika i ograničene pokretljivosti instrumenata uklanjaju se zahvaljujući trodimenzionalnim slikama, &nbsp;robotskim rukama i savr&scaron;enim pokretnim sposobnostima da Vinci Robotic tehnologije.</p> <p>ULOGA ROBOTNE HIRURGIJE KOD URINARNE INKONTINENCIJE&nbsp;<br /> Kod &nbsp;žena, posebno u slučaju urinarne inkontinencije uslijed propadanja mokraćnog mjehura, čak i u slučajevima bez inkontinencije može se primijeniti metoda Vincijeve robotske operacije. Tehnologijom robota moguće je tretirati mjehur sa 100% uspjeha i spriječiti prodiranje. Robotska hirurgija dolazi u prvi plan jer daje prednos,t mogućnosti stavljanja brzih uboda u tijelo pokretljivosti robotskih ruku pri operacijama sakrokolpopeksije koje se izvode posebno u slučajevima zvanim prolaps. Zbog slabljenja opu&scaron;tenih ligamenata i drugih potpornih tkiva, popravak visećeg tkiva sintetičkim tkaninama može se izvesti za potrebe popravka.</p> <p>Da VINCI ROBOTSKA &nbsp;HIRURGIJA U GINEKOLOGIJI&nbsp;<br /> Pored urologije i op&scaron;te hirurgije, da Vinci robotska hirurgija je najče&scaron;će operativno liječenje ginekolo&scaron;kih bolesti. Prema podacima iz 2013. godine, broj operacija izvr&scaron;enih sa robotima kod ženskih bolesti veći je od urolo&scaron;kih operacija. Tehnologija robota donijela je novu dimenziju dugotrajnim laparoskopskim ginekolo&scaron;kim operacijama, zahvaljujući mogućnosti hirurga da izvodi operaciju na konzoli dok sjedi.</p> <p>Izvanredan tehnolo&scaron;ki uspjeh u operaciji raka</p> <p>Ginekolo&scaron;ke, uro-ginekolo&scaron;ke i onkolo&scaron;ke operacije spadaju u najteže operacije. Robotska hirurgija koristi se kao najnaprednija tehnologija kod svih ginekolo&scaron;kih karcinoma osim karcinoma jajnika uznapredovale faze. Može se koristiti u svim fazama raka &bdquo;endometrija&ldquo;, poznatog i kao rak maternice i rak grlića materice, unutar hirur&scaron;kih granica. Robotska hirurgija koristi se i za operacije mioktomije koje se obavljaju zbog neplodnosti i progiba maternice. Kada se miom maternice ukloni i zatvori laparoskopskom metodom, rizik od pucanja područja zarastanja tokom sljedeće trudnoće može se povećati zbog neuspjeha &scaron;ava. Međutim, rizik od uboda &nbsp;u robotskoj hirurgiji minimalan zahvaljujući superiornim &scaron;avovima. U kasnijim fazama endometrioze te&scaron;ko ih je očistiti laparoskopskom hirurgijom jer &nbsp;okolna tkiva veoma prianjaju. Robotska hirurgija je poželjnija jer se pokreti izvode lak&scaron;e putem robota u takvim operacijama</p> <p>Tehnolo&scaron;ka superiornost&nbsp;<br /> Robotska hirurgija nudi brojne prednosti i za pacijenta i za hirurga zahvaljujući tehnolo&scaron;kom razvoju i jednostavnosti upotrebe. Vrijeme boravka i oporavka pacijenta mnogo je kraće nego kod &nbsp;otvorene operacije. &Scaron;tavi&scaron;e, nema hirur&scaron;kih tragova jer se rade samo mali rezovi. Robotska hirurgija omogućava lak pristup karličnom sistemu. Mobilnost upotrebljenih uređaja je takođe vrlo velika. Operativni zahvat se izvodi na napredan, udoban i brz način. Operacija se izvodi sigurnije jer se vibracije ruku ne prenose na robotizirane ruke. Postoji manji rizik od krvarenja. Vrijeme oporavka pacijenta je skraćeno. Rizik od infekcije je manji. Prednost trodimenzionalnog snimanja olak&scaron;ava rad hirurga. Budući da hirurg djeluje sjedeći na konzoli za vrijeme operacije, manje se zamara &nbsp;i ne &nbsp;gubi koncentraciju .</p> <p><br /> DA VINCI ROBOTSKA HIRURGIJA &nbsp;U OPĆOJ &nbsp;HIRURGIJI&nbsp;</p> <p>Hirur&scaron;ke operacije izvedene malim rezom &bdquo;minimalno invazivne&ldquo; operacija preferiraju se prvenstveno u tretmanima raka, kao &scaron;to je slučaj u mnogim drugim oblastima danas. Ove tehnologije koje se danas koriste smatraju se najvažnijim razvojem u modernoj hirurgiji i nude mnogo privilegija pacijentima i lijekarima &nbsp;u odnosu na klasičnu otvorenu hirurgiju. Zahvaljujući minimalno invazivnim metodama, najteže operacije se izvode na način da pacijentu pruži udobnost zbog hirur&scaron;kih i tehnolo&scaron;kih dostignuća. Laparoskopska operacija u odnosu na otvorenu operaciju minimizira trajanje boravka u bolnici i nudi pacijentu brzi oporavak.<br /> Robotska hirurgija, koja se smatra najnaprednijom tehnologijom u poslednjih 10 godina među minimalno invazivnim operacijama, koristi se u op&scaron;toj hirurgiji, posebno u operacijama karcinoma. Robotski sustav da Vinci najnaprednija je hirur&scaron;ka tehnologija na&scaron;eg doba, a kontrolira ga hirurg, postižući najdublje tačke tokom operacije, s trodimenzionalnom i jasnom slikom, pružajući vi&scaron;ekutnu pokretljivost robotskim rukama i bez i najmanjeg drhtanja. Robotski sistem &nbsp;da Vinci ulazi kroz male rupice otvorene u trbu&scaron;nom zidu &nbsp;, prikazujući najdublje organe unutar tijela pod 10-puta uvećanjem i u visokoj rezoluciji s trodimenzionalnim slikanjem. Omogućuje hirurgu da kontrolira operaciju&nbsp;</p> <p>pomoću robotskih ruku sa 7 veličina i tankih malih hirur&scaron;kih instrumenata na vrhovima tih tijela u tijelu pacijenta.</p> <p>&nbsp;&ldquo;da Vinci Robotsurgija &quot; pruža komfort pacijentu&nbsp;<br /> &bull; Ne zahtijeva veliki &nbsp;hirur&scaron;ki rez kao &scaron;to je slučaj kod otvorene hirurgije. Proces se izvodi kroz male rupe.<br /> &bull; Operacija se izvodi sa 10 puta većim i jasnijim slikama.<br /> &bull; Kvaliteta slike je visoke rezolucije i trodimenzionalna. Zahvaljujući 3-D slici osigurana je prednost dubine.<br /> &bull; Lako se postavlja s malim robotskim rukama, koje se ne trese i kreću se na 720 stupnjeva.<br /> &bull; Jasno se vidi prisustvo žila i živaca.<br /> &bull; To je uspje&scaron;nija metoda u usporedbi s otvorenom operacijom na operacijama tumora.<br /> &bull; aktivnosti crijeva se brže vraćaju u pred-opcijske uvjete.<br /> &bull; ishrana pacijenta vraća se u normalu brže nego kod otvorenih operacija.<br /> &bull; Rizik od infekcije na mjestu hirur&scaron;kog zahvata je nizak</p> <p>ROBOTSKA TEHNOLOGIJA U HIRURGIJI KANCERA &nbsp;<br /> Gornji gastrointenstinalni sistem&nbsp;<br /> Robotski sistem &nbsp;da Vinci koji se ubrzano razvija u cijelom svijetu od 2001. godine, danas je sve popularniji. Intervencije se mogu izvesti prikladnije i sigurnije uz vrhunsku tehniku odvajanja tkiva robotskog sistema da Vinci za operaciju gornjeg dijela crijeva.<br /> &bull; GERD (refluksna hirurgija)<br /> &bull; Hijetalna hernija<br /> &bull; Rak želuca<br /> &bull; Ahalazija&nbsp;<br /> Hirurgija tankog crijeva&nbsp;<br /> Upotreba robotskog sistema; To je važno zbog postupaka koji se primjenjuju na pacijentu &nbsp;i sposobnosti hirurga da olak&scaron;a njihove intervencije. Omogućuje hirurgu da izvodi &nbsp; odjeljivanje tankog &nbsp;tkiva i ugodnije &scaron;avove pružajući detaljniji nadzor krvnih sudova &nbsp;i živaca. Omogućava pristup tkivu pružajući 3D (trodimenzionalni) izgled, sa vi&scaron;e mogućnosti nego laparoskopske kamere. To omogućava hirurgu da vi&scaron;e vidi i vi&scaron;e se kreće u područjima koja imaju pote&scaron;koće u otvorenim operacijama.<br /> &bull; Usko &nbsp;tanko crijevo &nbsp;(zbog Crohnove bolesti)<br /> Tumori tankog crijeva&nbsp;<br /> COLOREKTALNA HIRURGIJA&nbsp;<br /> Robotski sistem, započinje s oblikom laparoskopske hirurgije, a koristi se u fazi kada prevladava vrhunska spretnost. U ovoj metodi nije potreban rez veličine ruke, niti je potrebna ručna operacija.</p> <p>Pogodnosti za pacijenta&nbsp;<br /> - bolji klinički podaci o kontroli raka u mnogim slučajevima,<br /> - brže pobolj&scaron;anje crijevne funkcije,<br /> - Brži prijelaz na normalnu prehranu<br /> - znatno manje boli,<br /> - manji gubitak krvi, manji rizik od infekcije rane,<br /> - Kraći boravak u bolnici,<br /> - Omogućuje kraće vrijeme oporavka.<br /> Robotski sistem U kolorektalnoj hirurgiji; koristi se kod raka debelog crijeva, rektuma i operacija prolapsa.<br /> JPB (JETRA &nbsp;&ndash;PANKREAS &ndash;BILIJARNI TRAKT ) Hirurgija<br /> Umjesto otvorene hirur&scaron;ke metode za popravak, posebno kod ozljeda bilijarnog trakta, robotski sIstem &nbsp;da Vinci je sposoban izvesti popravak preciznije i bez većih ureza.<br /> &bull; Neuroendokrina hirurgija<br /> &bull; Rak &nbsp;gu&scaron;terače,<br /> &bull; hirurgija slezene<br /> &bull; Hirur&scaron;ke operacije žučnih vodova&nbsp;<br /> &bull; Hirur&scaron;ke operacije slezene</p> <p>LAPAROSKOPSKA I ROBOTSKA HIRURGIJA U HIRURGIJI PANCREASA<br /> Rak pankreasa najopasniji je karcinom unutar karcinoma &nbsp;trbuha. Učestalost je sve veća i posljednjih godina provode se poprilično opsežne studije. &nbsp;Gu&scaron;terača &nbsp;igra vrlo važnu ulogu u organizmu i te&scaron;ko je hirur&scaron;ki intervenirati. Stoga se za gu&scaron;teraču obično koristi termin &quot;nedodirljiv&quot;.</p> <p>Rak pankreasa&nbsp;</p> <p>Ako se pacijentu dijagnosticira rak gu&scaron;terače putem MRI ili tomografije, treba obaviti biopsiju kako bi se utvrdilo je li dijagnoza tačna. Ako se otkrije masa i pacijent ima simptome &nbsp;poput žutice i gubitka kilograma, dijagnoza je vjerovatno tačna. U sumnjivim će slučajevima možda biti potrebna endoskopska biopsija. Najvažnija faza liječenja je operacija. Hoće li se bolesnikov tumor hirur&scaron;ki&nbsp;<br /> odstraniti utvrđuje se postupnim postavljanjem. Ako u jetri ili drugim organima nema metastaza i zahvaćenost velikih žila nije ozbiljna, pacijent se prvo operi&scaron;e.<br /> Planiraju se dodatni tretmani u skladu sa stanjem pacijenta posle operacije. Kod pacijenata koji nemaju &scaron;anse za operaciju, prvo se primenjuje hemoterapija. U slučaju regresije tumora liječenjem lijekovima, preispituje se može li pacijent biti &nbsp;kandidat za operaciju. U slučaju metastaziranja raka gu&scaron;terače na mnogim žari&scaron;tima i udaljenim organima u tijelu, prije svega se raspravlja o hemoterapiji, a zatim i o alternativnim mogućnostima liječenja. Najvažnija tačka koja se ne bi trebala uzeti u obzir kod raka gu&scaron;terače je da pona&scaron;anje tumora varira od osobe do osobe, kao &scaron;to je slučaj kod svake vrste raka. Stoga svaki pacijent ima &scaron;ansu za liječenje i te mogućnosti treba istražiti.<br /> Aktuelne hirurgije u operaciji karcinoma pankreasa<br /> Posljednjih godina najvažniji razvoj hirurgije gu&scaron;terače je upotreba minimalno invazivnih metoda, a to su laparoskopske i robotske operacije. Laparoskopska operacija se također izvodi kod pacijenata sa karcinomom gu&scaron;terače uno&scaron;enjem kroz nekoliko rupa posebnim alatima, bez nano&scaron;enja velikog reza na tijelu. Laparoskopska hirurgija; ako se nalazi tumor gu&scaron;terače na trupu &nbsp;ili repu, prvenstveno treba razmotriti ovaj modalitet operacije. Kod tumora glave gu&scaron;terače, ako se tumor otkrije u ranoj fazi, ako nema promjena na &nbsp;glavnoj &nbsp;veni i ako je &nbsp; dob pacijenta je odgovarajuća , može se izvesti laparoskopska operacija.<br /> Kod karcinoma gu&scaron;terače, robotska operacija pruža sljedeće važne pogodnosti &nbsp;pacijentu i ljekaru;<br /> &bull; Robotska hirurgija nudi prednosti otvorene hirurgije i laparoskopske procedure.<br /> &bull; Pomoću robotske hirurgije, rak se može bolje kontrolirati.<br /> &bull; Smanjuje &nbsp;se rizik od infekcije tokom operacije i povećava &scaron;ansu za preživljavanje pacijenta jer ne izaziva velike kirur&scaron;ke posjekotine na tijelu.<br /> &bull; Tokom &nbsp;operacije bolje se prikazuju krvni sudovi , limfni čvorovi i druge formacije, &scaron;to povećava vjerojatnost &nbsp;uspjeha za operaciju.<br /> &bull; slezena se može za&scaron;tititi tokom operacije.<br /> &bull; Nakon operacije, crijeva počinju raditi ranije, pacijent osjeća manje boli nego u otvorenim operacijama, pacijent se u kraćem vremenu može otpustiti iz bolnice i brže se oporaviti i vratiti &nbsp;u normalni život. Izostanak ureza ili velikih ožiljaka na tijelu pacijentu pruža bolji kozmetički rezultat.<br /> Alternativa za liječenje metastatskog karcinoma pankreasa<br /> Rak gu&scaron;terače najče&scaron;će metastazira u jetru. Pacijenti s ovom vrstom bolesti obično pokazuju kasne simptome, tumor se nalazi u tijelu &nbsp;i repu gu&scaron;terače. Hirurgija se ne smije razmatrati kao mogućnost liječenja kako bi se pacijentu brzo pomoglo. Samo se pacijenti čiji su rezultati biopsije ili radiolo&scaron;ke slike identificirani kao neuroendokrini tumori mogu brzo liječiti .Liječenje pacijenata s metastatskim karcinomom gu&scaron;terače je hemoterapija. Međutim, liječenje hemoterapijom također treba provoditi nakon &scaron;to se procijeni stanje pacijenta i predvidi odgovor.</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Robotska barijatrijska hirurgija-Hirurgija pretilosti :&nbsp;<br /> Globalna upotreba da Vinci- &nbsp;robotske tehnologije &nbsp;i &nbsp;laparoskopske &nbsp;hirurgije &nbsp;i njena upotreba u operacijama gojaznosti pruža posebne koristi ljekaru &nbsp;i pacijentu. Budući na &nbsp; anatomske strukture bolesnika s gojazno&scaron;ću, dodatna preciznost &nbsp;je potrebna u takvim operacijama &nbsp;i može se postići sposobno&scaron;ću pomicanja ruku robota s velikom spretno&scaron;ću u trbuhu pacijenta. Robotska tehnologija, koja hirurgu pruža trodimenzionalnu sliku visoke rezolucije, omogućava za&scaron;titu organa, tkiva i živaca susjedno području u kojem se obavlja postupak. Kod nekih pacijenata postupci koji se mogu izvesti s nekoliko ili s jednom rupom bez stvaranja hirur&scaron;kog ureza uklanjaju estetske probleme pacijenata.<br /> Tubularna operacija želuca i operacija bajpasa želuca uspje&scaron;no se izvode pomoću tehnologije robota u operacijama pretilosti.<br /> Privilegije robotske tehnologije za pacijenta i ljekara &nbsp;mogu se navesti na sljedeći način:<br /> &bull; Budući da se operacija izvodi zatvorenom tehnikom i kroz samo nekoliko rupa elimini&scaron;e se rizik od infekcije koji je prisutan u otvorenim operacijama.<br /> &bull; Hirurg izvodi operaciju s trodimenzionalnim i digitalnim izgledom zahvaljujući tehnologiji robota sa mogućno&scaron;ću za&scaron;tite živaca, krvnih žila, mi&scaron;ića i tkiva pacijenta i smanjene vjerovatnosti od ozljeda.<br /> &bull; Zahvaljujući tehnologiji robota, na tijelu pacijenta nije potreban kirur&scaron;ki rez. Budući da se postupak izvodi kroz nekoliko rupa, a ne kroz jedan veliki rez, pacijent se suočava s mnogo manjim rizikom od infekcije i ima ugodno vrijeme oporavka sa manje boli.<br /> &bull; S obzirom da je pacijentovo vrijeme boravka do otpusta skraćeno, povratak u svakodnevni život i vrijeme oporavka je skraćeno, omogućena je kontrola boli, pacijent se hrani oralno ranije i kraće brži oporavak.<br /> &bull; Kada pacijent dostigne kvalitetu svakodnevnog života, brže se može vratiti poslu i dru&scaron;tvenom životu.</p> <p>ROBOTSKA &nbsp;HIRURGIJA U BOLESTI &nbsp;UHA,GRLA I NOSA &nbsp;<br /> Upotreba robotske hirurgije u operacijama uha, nosa, grla i vrata pruža velike prednosti za pacijente. Koristi se kod mnogih bolesti uha, nosa i grla, kao &scaron;to su benigni tumori i ciste koji se nalaze u grkljanu, ždrijelu, krajnicima, jeziku i ustima. Robotska operacija DA &nbsp;Vinci, &nbsp;pacijentima pruža ugodan i siguran period nakon operacije i omogućava im da se vrate u njihov normalan dru&scaron;tveni život u kratkom trajanju.</p> <p>Kako se robotska hirurgija koristi u operaciji grla , nosa i uha ?</p> <p>Robotska hirurgija je tehnika koja se koristi 10 godina.&nbsp;<br /> Da Vincijev hirur&scaron;ki sistem &nbsp;na odjelima opće hirurgije i urologije koristi se za operacije poput abdominalnih operacija preko robotskih ruku koji ulaze u trbuh kroz rupe na koži trbuha. Operacije otorinolaringologije izvode se ulaskom u usnu &scaron;upljinu bez ikakvih rupa ili rezova. Stoga, u definiranju ove hirur&scaron;ke metode, termin &bdquo;Trans-oral Robotic Surgery&ldquo; koji znači &bdquo;Kroz usta&ldquo;.<br /> Da Vinci oralne robotske operacije izvode se s instrumentima povezanim s robotskim rukama . Ove operacije se izvode pod trodimenzionalnom slikom &nbsp;i 16 puta uvećanim endoskopskim slikama koristeći precizne kontrolne sisteme s vrlo malim instrumentima koji imaju vje&scaron;tinu i osjetljivost koje ljudska ruka ne može postići.<br /> Zavisno od bolesti na kojoj će se izvesti hirur&scaron;ka intervencija, u operacijama koje se izvode kroz razrjeđivač usta i koriste se manji instrumenti nego u drugim robotskim operacijama Kada se ljudska ruka usporedi s robotom da Vinci; Činjenica da uklanja rizik od drhtanja i ima mnogo vi&scaron;e kutova pokreta stvara priliku za provođenje minimalno invazivnih hirur&scaron;kih zahvata ,za&scaron;titom zdravih tkiva i funkcija bez o&scaron;tećenja krvnih žila - živčanih struktura.<br /> Kod kojih bolesti grla u uhu nosa se koristi robotska operacija da Vinci?<br /> &bull; Benigni i zloćudni tumori krajnika.<br /> &bull; Benigni i zloćudni tumori korijena jezika<br /> &bull; Benigni tumori povezani sa post-nazalnim, mekim nepcem, obrazom, ždrijelom<br /> &bull; Benigni i maligni tumori grla, ciste i karcinoma.<br /> &bull; Hirur&scaron;ko liječenje sindroma apneje u snu i hrkanja.<br /> U slučajevima napredne apneje za vrijeme spavanja, primjena robotske hirurgije može eliminirati upotrebu CRAP uređaja za pacijenta.<br /> Uz to, u prisustvu prekomjerno velikog jezika (macroglossia), postupak manipulacije jezikom robotskom hirurgijom može se izvesti u iskusnim rukama.<br /> Koje su prednosti robotske hirurgije od klasične otvorene hirurgije u operacijama grla, nosa i u&scaron;iju?<br /> U klasičnim operacijama uha, grla i vrata, rade se veliki rezovi u predjelu vrata, lica i vilice te se izvode postupci. Po&scaron;to se ove operacije izvode oralnom metodom da &nbsp;Vincijeve robotske operacije, operacija se zavr&scaron;ava bez ikakvog ureza na koži i proces ozdravljenja pacijenta je mnogo brži. Svi ovi postupci dovode do manje krvarenja, manje hirur&scaron;kih ožiljaka i manje rizika od infekcije kod pacijenata. Pacijenti imaju kratak bolnički boravak i mnogo brže se vraćaju svojim normalnim prehrambenim navikama i govornim sposobnostima.<br /> &bull; Izostanak operativnog reza,<br /> &bull; Manje bolova,<br /> &bull; Manje krvarenja i smanjena potreba za transfuzijom krvi<br /> &bull; Izostanak infekcije rane zbog nedostatka rane na koži koja je povezana sa operativnim zahvatom,<br /> &bull; Sposobnost za povratak u svakodnevni život u vrlo kratkom roku<br /> &bull; Ne izvodi se &nbsp;traheotomija,<br /> &bull; brži &nbsp;oporavak,<br /> Koje su prednosti robotske hirurgije &nbsp;u odnosu na &nbsp;endoskopsku hirurgiju?<br /> &bull; Robot ima veću pokretljivost od ručnog zgloba od 5 mm, a vrhovi za opona&scaron;anje zgloba stižu do najudaljenijih mjesta i omogućavaju obavljanje hirur&scaron;kog zahvata.<br /> &bull; Krajevi robota mogu se kretati 540 stepeni na 7 ravnina. Endoskopski instrumenti se mogu kretati u jednoj ravnini.<br /> &bull; Robot eliminira drhtanje ruku. U robotskoj hirurgiji ruka hirurga se ne trese. U endoskopskoj operaciji drhtanje je vrlo ozbiljan problem.<br /> &bull; Alat se može savijati &nbsp;Endo.skopski instrumenti su kruti, ne mogu se savijati.<br /> &bull; &Scaron;avovi se mogu izvesti u robotskoj hirurgiji. Dok kod endoskopske hirurgije to nije slučaj.</p>

TrueBeam STx

<p>Danas se u liječenju raka radioterapijom primenjuje princip &bdquo;ciljanog zračenja&ldquo;. Fokusiranje na kancerske ćelije u tehnologijama terapije snopom omogućava veći uspjeh u liječenju uz minimalno o&scaron;tećenje zdravih ćelija.<br /> &Scaron;TA &nbsp;JE TRUEBEAM STx?<br /> TrueBeamSTx sistem je tehnologija nove radijacijske terapije najnovije generacije koja revolucionarno djeluje na liječenje raka. TruebeamSTx, koja je najnovija generacija tehnologije zračenja u liječenju raka, koristi se za ozračivanje tumora u svim dijelovima tijela u radijacijskoj onkologiji. Sistem koristi mnoge tehničke inovacije s robotskim slikanjem, automatskim pozicioniranjem pacijenta, upravljanjem kretanjem i potpuno restrukturiranom kontrolom kako bi se dinamički sinhronizirala terapija. Obično se uspje&scaron;no koristi u liječenju tumora na te&scaron;ko dostupnim područjima. Ono &scaron;to TrueBeamSTx razlikuje od sličnih tehnologija je da, zahvaljujući sposobnosti ubrzavanja do velike brzine doze, može isporučiti veće doze u mnogo kraćem vremenu, a samim tim i osigurati procese liječenja visokih performansi koji značajno smanjuju sesije, trajanje i broj.</p> <p>KOD KOJIH VRSTA KANCERA MOŽE SE UPOTRJEBITI TRUEBEAM ?<br /> TruebeamSTx, najnovija tehnologija nove radijacijske terapije koja je revolucionarna u liječenju raka, koristi se u radijacijskoj onkologiji za ozračivanje tumora po cijelom tijelu. TruebeamSTx, koji je mogao ponuditi vrlo važne privilegije pacijentu u usporedbi sa sustavima Gama Knife i CyberKnife na ovom polju, ima karakteristike da zajedno realiziraju radioterapiju i radiohirurgiju. Gama nož može ozračiti samo intrakranijalne tumore, dok se TruebeamSTx koristi u kombinaciji sa intrakranijalnim tumorima za sve tumore u tijelu. CyberKnife se može primijeniti na cijelom području tijela, ali nema efikasnu značajku ozračenja kod velikih tumora. TruebeamSTx tehnologija takođe ima efikasnu karakteristiku ozračivanja kod velikih tumora koji se mogu primJetiti u svakom dijelu tijela.<br /> TruebeamSTx tehnologija pruža se u bolnici Memorial Şişli, Memorial Ankari i &nbsp;Memorial Antalya u centrima za Radijacijsku onkologiju&nbsp;</p> <p>OTKRIVANJE I OZRAČIVANJE TUMORA&nbsp;<br /> &nbsp;TrueBeam; Koristi se u liječenju svih vrsta karcinoma koji zahtijevaju radioterapiju sustavom usmjerenim na tumor, koji je sposoban za snimanje i praćenje tumora, a zahvaljujući sustavu koji je sposoban milimetarski zračiti. Najveća karakteristika uređaja za liječenje je locirati tumor s 3D slikama snimljenim prije i za vrijeme liječenja i omogućiti zrakama da kontinuirano ciljaju tumor. Tumori uglavnom nisu pravilno oblikovani. TrueBeamSTx oblikuje zrake kako bi se prilagodili obliku tumora, omogućavajući tako čvrstom tkivu oko tumora da prima manje doze.<br /> Sistem istovremenog snimanja sa tretmanom<br /> TrueBeamSTx ima mnogo tehničkih inovacija sa potpuno restrukturiranim upravljačkim sistemom za dinamičku sinhronizaciju sistema, robotiziranje slika, automatsko pozicioniranje pacijenta, upravljanje pokretima i terapiju. TrueBeamSTx donosi veliku razliku posebno u liječenju karcinoma pluća, dojke, prostate i kičmene kralježnice zahvaljujući svom respiratornom sistemu &nbsp;praćenja. Omogućena je i tehnologija &bdquo;Gated&ldquo; RapidArc, koja omogućava &nbsp;rotiranje oko pacijenta sinkronizacijom slika sa dozom koju daje i uzimajući u obzir kretanje tumora. Karakteristika &nbsp;sistema je da, zahvaljujući istodobnom snimanju sa liječenjem, snop može kontrolirati da li je tumor u potpunosti ciljan.Koristi se za zračenje &nbsp; dobroćudnih i zloćudnih &nbsp;tumora &nbsp;mozga, akustičnom neurinomu, kavernomu, hipozenolenomima, meningiomom, &nbsp;tumora jetre &nbsp;/ metastazama, tumorima pluća / metastazama, kraniofariniomom, dječjim tumorima mozga, gliomima, karcinomu prostate, tumorom kralježnice / metastazama, trigeminalnoj neuralgiji, trigeminalnoj neuraliji Koristi se u liječenju karcinoma glave i vrata i oligometastaza.<br /> Koje se vrste liječenja koriste u tehnologiji Trubeam?<br /> TrueBeamSTx uređaj je bolji od ostalih uređaja za radioterapiju ostvarivanjem radioterapije i radiohirur&scaron;ke operacije na istoj platformi. Zahvaljujući svojoj radiokirur&scaron;koj funkciji koja se zove TrueBeam, provodi se žari&scaron;na radioterapija, za uklanjanje tumora manjih od 3 centimetra. Radiokirurgija se koristi kao alternativa operaciji kod nekih tumora.</p> <p>&Scaron;TA SU PREDNOSTI TRUEBEAM TEHNOLOGIJE?<br /> Kratko vrijeme liječenja<br /> TrueBeamSTx tehnologija pruža bolju udobnost pacijentu skraćujući vremena liječenja i omogućava preciznije ozračenje ostavljajući manje vremena za kretanje tumora tokom isporuke doze u vrlo kratkom vremenu. Liječenje radioterapijom prilagođeno intenzitetu, koje obično traje 10-15 minuta, može se obaviti za manje od 5 minuta. Složena radiohirur&scaron;ka aplikacija koja traje od 40 minuta do 2 sata može biti zavr&scaron;ena za 5 do 20 minuta.<br /> Privilegije specifične za pacijenta;<br /> &bull; &bdquo;Pametna&ldquo; automatizacija ubrzava postupke liječenja, petostruko smanjuje broj koraka potrebnih za snimanje, pozicioniranje i liječenje pacijenata.<br /> &bull; Sa režimom FFF (FlatteningFilterFree-Filterless Filter), s dozom do 2400 MU / min, skraćuje vrijeme liječenja i nudi vi&scaron;e udobnosti pacijentu. Standardni tretman IMRT-a, koji obično traje 10-15 minuta, može se zavr&scaron;iti za manje od dvije minute.<br /> &bull; Složena radiohirur&scaron;ka aplikacija koja traje od 40 minuta do dva sata može biti zavr&scaron;ena između 5 i 20 minuta.<br /> &bull; Za vrijeme otpreme doze u vrlo kratkom vremenu može ozračenje učiniti preciznijim ostavljajući manje vremena za kretanje tumora. Tačnost sistema TrueBeam manja je od milimetra. Ovo o&scaron;tro i precizno snimanje pruža moderna arhitektura sistema, koja stvara novi nivo sinhronizacije između pozicioniranja pacijenta, upravljanja kretanjem, oblikovanja snopa i tehnologije doziranja, provodeći provjeru tačnosti svakih deset milisekundi tokom tretmana. Dok se tretman nastavlja, konstantno se promatra vi&scaron;e od 100.000 tačaka podataka, a sistem je obezbeđen da održava &bdquo;ispravan izocentričan&ldquo; ili žari&scaron;te za liječenje. Ta povećana razina osjetljivosti omogućava liječnicima da liječe tumor u organu koji se kreće s velikom precizno&scaron;ću.<br /> &bull; Preciznija (ili tačna ciljna superiornost): Bolje čini ozračenje koje pogodi fokus liječenja.<br /> &bull; Brže (ili vremenska prednost): Skraćuje vrijeme liječenja.</p> <p>.<br /> &bull; Omogućava postupak tretmana veće performanse (ili visoke performanse)<br /> &bull; &bull; To je tehnologija koja može na jednostavan način objediniti mogućnosti radioterapije i radiohirurgije za pacijenta i predstaviti ih na istoj platformi.<br /> NADZORNE TEHNOLO&Scaron;KE KARAKTERISTIKE&nbsp;<br /> &bull; Uz karakteristiku najveće brzine doze, nudi tretman u vrlo kratkom vremenu.<br /> &bull; Zahvaljujući svojoj naprednoj robotskoj karakteristici &nbsp;za obradu slika, pacijent može izvr&scaron;iti trodimenzionalno snimanje položaja liječenja, čineći položaj liječenja brzo i precizno bez potrebe za vanjskom intervencijom. Svojim volumetrijskim tretmanom koji kontrolira dah, može pratiti najosjetljiviji tumor koji kontrolira dah.<br /> &bull; Precizno oblikovanje tumora sa najtanjijom mlc debljinom vlakana (3 mm) u industriji<br /> &bull; Pruža mogućnost izrade nekliničkih naučnih studija zahvaljujući programermode posebno razvijenoj za R&amp;D aktivnosti.<br /> &bull; Ima naj&scaron;iri i najraznovrsniji energetski raspon u industriji.<br /> &bull; Omogućuje maksimalnu sigurnost od sudara i zastoja pomoću tehnologije obrade slike u stvarnom vremenu.<br /> &bull; Zahvaljujući razvijenom posebnom sistemu za automatizaciju, osigurava najtačniju primjenu tretmana vr&scaron;eći kontrolu svakih 10 milisekundi na 100.000 tačaka u sistemu.<br /> &bull; Osjetljivost obrade je ispod 0,5 mm.<br /> ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O TRUEBEAM STx<br /> Kakva je to tehnologija Truebeam ?<br /> Truebeam je tehnologija &bdquo;ciljanog zračenja&ldquo;. Fokusirajući se na kanceroznu ćeliju, zračenje na ovu regiju čini samo milimetarskim pode&scaron;avanjima. Na ovaj način, kao i u pro&scaron;losti, radioterapijskim tehnologijama zdrave ćelije utiču zrake i elimini&scaron;e rizik od nuspojava poput opekotina na koži.</p> <p>&Scaron;ta ću osjetiti tokom tretmana?<br /> Pri uzimanju rendgenskih zraka ni&scaron;ta se ne osjeća i ni&scaron;ta se ne osjeća tokom TrueBeam aplikacija.<br /> Hoću li biti budan &nbsp;tokom tretmana?<br /> Da, bit ćete budni . Kako se tokom aplikacije TrueBeam ni&scaron;ta ne osjeti, nije potrebna narkoza ili anestezija.<br /> Je li liječenje sigurno?<br /> Da, potpuno je sigurno. Po&scaron;to ne postoji invazivna metoda liječenja, bit ćete za&scaron;tićeni i od svih komplikacija koje mogu nastati kod otvorenih hirur&scaron;kih zahvata.<br /> Kako se primjenjuje tretman?<br /> Standardni postupci radioterapije su validni, s tim &scaron;to je prednost skraćenja vremena liječenja do pet puta povećana i pacijentova usklađenost sa tretmanom. Zahvaljujući koordinaciji i brzini metoda snimanja tokom procesa liječenja, povećava se normalna stopa za&scaron;tite tkiva, smanjuju se nuspojave, a efikasnost liječenja tumora povećava se pode&scaron;avanjem gustoće.<br /> Da li će tretman uticati na moj svakodnevni život?<br /> Možete nastaviti svoj svakodnevni život tokom liječenja TrueBeamom, za ovu vrstu tretmana nema specifičnih ograničenja.<br /> Da li se tretman može primeniti na pacijentima svih uzrasta?<br /> Može se primijeniti na pacijentima svih dobnih skupina. Omogućuje važnu prednost posebno pacijentima kojima nije ugodno uzimati anesteziju iz razloga poput starije dobi.<br /> Koje su nuspojave?<br /> Budući da utječe samo na regiju u kojoj je proizveden, u tijelu nema nuspojava, ovisno o regiji na koju se primjenjuju, mogu se razviti različite nuspojave. Preporučujemo da se posavetujete sa ljekarom jer će se odziv svakog pacijenta na proces liječenja razlikovati.<br /> Imam li opekotine na tijelu?<br /> S obzirom na prirodu doze koju daje sa Truebeam uređajem, opekotine na koži smanjuju se na minimum.<br /> Trebam li obrijati kosu?<br /> Nije potrebno brijanje kose.</p>

HIFU

<p>Rak prostate jedan je od najče&scaron;ćih karcinoma kod mu&scaron;karaca u svijetu i kod nas. Kao i kod ostalih vrsta raka, rana dijagnostika ima važno mjesto u liječenju ove bolesti. Metoda HIFU, koja je posljednjih godina postala istaknuta kao nehirur&scaron;ko liječenje u slučajevima raka prostate, može pružiti velike prednosti. Najnovija verzija HIFU tehnologije primijenjena&nbsp; je u bolnici Memorial Bah&ccedil;elievler i&nbsp; osigurava da se liječi samo oboljelo područje prostate, a okolna tkiva ostaje ne&nbsp; o&scaron;tećena.</p> <p>HIFU uklanja rizike poput urinarne inkontinencije ili seksualne disfunkcije, koji su među mogućim nuspojavama klasične hirurgije.</p> <p>&Scaron;TA JE HIFU METODA?</p> <p>Tretmani poput hirurgije i radioterapije koriste se kod raka prostate. Mogu se javiti mnoge nuspojave ovih metoda liječenja. Kao rezultat toga, razvijena je High IntensityFocusedUltrasound ili HIFU metoda. Najsavremenija verzija HIFU tehnologije primijenjenjuje se&nbsp; u&nbsp; Memorial Bah&ccedil;elievler bolnici , koja se naziva terapijom žari&scaron;ta,&nbsp; i uklanja rizike poput urinarne inkontinencije ili seksualne disfunkcije osiguravajući da se liječi samo oboljelo područje prostate i da okolna tkiva nisu o&scaron;tećena. Ovaj novi uređaj primjenjuje se samo u jednom centru u Istanbulu a to je&nbsp;&nbsp; Memorijal&nbsp; Bah&ccedil;elievler bolnica .</p> <p>Na&scaron;e stručno osoblje u&nbsp; centru:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Urolozi </strong></p> <ul> <li>Prof. Dr. Volkan Tuğcu</li> <li>Op. Dr. İlker &Ccedil;&ouml;mez</li> </ul> <p><strong>Radijolozi &nbsp;</strong></p> <ul> <li>Prof. Dr. Barış Bakır</li> <li>Do&ccedil;. Dr. Selim Bakan</li> </ul> <p><strong>Nuklearna medicina </strong></p> <ul> <li>Prof. Dr. Akın Yıldız</li> <li>Uz. Dr. Aria Forouz</li> </ul> <p><strong>KOJI PACIJENTI SU&nbsp; PODOBNI&nbsp; ZA HIFU METODU?</strong></p> <p>HIFU metoda se najvi&scaron;e koristi u ranim fazama raka prostate, kod malih i neza&scaron;tićenih pacijenata.</p> <p>&bull; HIFU metoda je prikladnija opcija liječenja jer pruža prednosti mlađim pacijentima koji ne žele imati urinarne probleme i imaju aktivan seksualni život.</p> <ul> <li>&nbsp;</li> <li>&bull; HIFU metoda je prikladnija opcija liječenja jer pruža prednosti mlađim pacijentima koji ne žele imati urinarne probleme i imaju aktivan seksualni život.</li> <li>&bull; Pacijenti sa karcinomom prostate u ranoj fazi, T1 ili T2,</li> <li>&bull; Rak je u početnoj fazi,</li> <li>Pacijenti čija dob ili opće stanje nije pogodno za operaciju raka prostate</li> <li>Pacijenti koji traže minimalno invazivne sklonosti liječenju prema radikalnim operativnim metodama liječenja</li> </ul> <p><strong>KOLIKO TRAJE&nbsp;&nbsp; HIFU PROCEDURA?</strong></p> <p>Trajanje postupka HIFU-a izravno je proporcionalno veličini područja koje se mora spaliti.&nbsp; Postupak spaljivanja u prosjeku traje između 1-2 sata, a &nbsp;može biti &nbsp;i duže.</p> <p><strong>KAKVE SU PREDNOSTI&nbsp; U ODNOSU NA&nbsp; DRUGE METODE LIJEČENJA&nbsp; RAKA&nbsp; PROSTATE ?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&bull; Nudi važnu prednost u za&scaron;titi seksualnog života i kontrole mokraće.</p> <p>&bull; U otvorenim operacijama pacijent ostane u bolnici 3-4 dana. Kako liječenje radioterapijom traje 30 dana, pacijent mora svakodnevno dolaziti u bolnicu. HIFU operacija je aplikacija za jednu sesiju. Samo pacijenti koji su primili HIFU mogu se vratiti svojoj kući nakon &scaron;to ostanu u bolnici 1 noć. Ili ako se postupak primjenjuje ujutro, pacijenti se mogu otpustiti uvečer istog dana.</p> <p>&bull; Rizik od komplikacija je vrlo nizak.</p> <p>&bull; Može se lako primjeniti u slučajevima recidiva nakon otvorene hirurgije, zatvorene hirurgije, radioterapije ili HIFU.</p> <p>&bull; Daje priliku za intervenciju u tkivu raka bez o&scaron;tećenja okolnih organa i tkiva.</p> <p>&bull; nije izložen &scaron;tetnim uticajima zračenja.</p> <p>&bull; Pacijenti koji nisu podobni za operaciju mogu imati koristi od HIFU-a.</p> <p>&bull; Prag boli razlikuje se za sve, ali postupak HIFU-a definiran je kao bezbolna primjena.</p> <p>&bull; Može se primeniti kod pacijenata starije životne dobi koji ne mogu primiti anesteziju.</p>

PET/CT

<p>&nbsp;<strong>Pozitronska emisijska tomografija</strong>&nbsp;(PET/CT) je metoda kojom se pomoću radiofarmaka prikazuje funkcionalno stanje tkiva i organa, odnosno metabolička aktivnost stanica. To je najosjetljivija molekularna slikovna metoda dana&scaron;njice, te je standardna metoda u praćenju bolesnika sa različitim tumorima. PET/CT je osobito koristan za lokalizaciju tumora, procjenu učinka provedene terapije, uznapredovalosti bolesti, detekciju lokalnog recidiva i udaljenih metastaza,a u novije vrijeme ova dijagnostika ima sve veći značaj u preciznijem planiranju radioterapije.</p> <p>PET i&nbsp; PET/CT dijagnostika se koristi za :</p> <ul> <li>Detekciju kancera.</li> <li>Procjenu da li se kancer pro&scaron;irio po tijelu</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Procijenu učinkovitosti&nbsp; plana liječenja, kao &scaron;to je terapija protiv kancera</p> <ul> <li>Procjenu da li je kancer recidivirao ( da li se vratio)</li> <li>Određuje protok krvi u srčani mi&scaron;ić</li> <li>Utvrđuje učinke infarkta miokarda na različitim djelovima srca</li> </ul> <p>Identifikaciju &nbsp;područja srčanog mi&scaron;ića koji će imati koristi od postupaka, kao &scaron;to angioplastika ili bypass operacije</p> <p>&nbsp;Procijenu &nbsp;abnormalnosti mozga, kao &scaron;to su tumori, poremećaji pamćenja, napada i drugih poremećaja sredi&scaron;njeg živčanog sustava.</p> <p>Kako se trebate pripremiti za PET/CT dijagnostiku</p> <p>&nbsp;Za PET/CT snimanje potrebno je da bar&nbsp; 6 sati prije istoga prestanete da konzumirate hranu ,budući da obroci mogu izazvati&nbsp; poremećaj u raspodjeli&nbsp; PET Tracera u tijelu &scaron;to&nbsp; može dovesti do suboptimalnog &nbsp;skeniranja .Ne smijete konzumirati bilo koju tečnost koja sadrži &scaron;ećere ili kalorije,umjesto toga treba unositi samo vodu.Ako ste dijabetičar ,dobićete posebna upustva.Žene trebaju uvijek prije snimanja da informi&scaron;u doktora o tome da li postoji mogućnost da su gravidne ili da li doje Takođe dužni ste da obavjestite doktora o tome da li koristite neke lijekove,vitamine ili suplemente.Takođe doktori prije PET CT dijagnostike moraju biti upoznati sa tim da li imate neke alergije, i druge bolesti kako bi dobili uvid u kompletno stanje va&scaron;eg organizma.</p> <p>Dobićete posebna upustva u zavisnosti koju vrstu PET CT dijagnostike radite.Metalni predmeti uključujući nakit,naočale,proteze i ukosnice mogu uticati na snimanje i trebate ih odstraniti prije ispitivanja.</p> <p>Kako se izvodi postupak</p> <p>Prije samog postupka pacijentu se izmjeri visina &scaron;ećera u krvi. Kada je &nbsp;razina glukoze u krvi na željenoj razini, radioaktivni materijal se ubrizgava &nbsp;intravenozno, ovisno o vrsti pregleda&nbsp; kojeg pacijent prolazi. Postoji nekoliko radioaktivnih tvari, ali najče&scaron;će kori&scaron;tena je F-18 fluorodeoxyglukoza. Ovaj materijal se naziva jo&scaron; &nbsp;fluor-18,temeljen&nbsp; je na&nbsp; molekuli &scaron;ećera &nbsp;koja se veže na radioaktivnim tvarima.</p> <p>Nakon injekcije, pacijent leži &nbsp;oko sat vremena kako bi&nbsp; radiooaktivni materijal se apsorbovao &nbsp;u organima&nbsp; ili tkivima koja &nbsp;se proučavaju. Tokom ovog postupka pacijent treba da leži u ti&scaron;ini&nbsp; izbjegavajući kretanje i druženje. Zatim će se poduzeti PET-CT. Ukupno vrijeme skeniranja je oko 30 minuta.</p>

Sav sadržaj Tehnologije

Metode liječenja

Tretman aktinijum - 225 PSMA i lutecijum - 177 PSMA

<p>Rak prostate, jedan od najče&scaron;ćih karcinoma kod mu&scaron;karaca, može se pro&scaron;iriti po cijelom tijelu ako se ne otkrije u ranoj fazi ili se zanemari njegovo liječenje. Rak prostate koji se pro&scaron;irio po cijelom tijelu može biti otporan na tretmane. U ovom slučaju, uspje&scaron;ni rezultati se mogu postići tretmanom Actinium-225 PSMA i Lutetium-177 PSMA tretmanima koji se primjenjuju kod raka prostate. Prof. sa Odeljenja za nuklearnu medicinu bolnice Memorial Şişli. dr. C&uuml;neyt T&uuml;rkmen je dao informacije o tretmanima Actinium-225 PSMA i Lutetium-177 PSMA, koji su razvijeni posebno za liječenje raka prostate koji se pro&scaron;irio po cijelom tijelu i postao otporan na mnoge tretmane.</p> <h2><strong>&Scaron;ta je Actinium-225 PSMA tretman?</strong></h2> <p>Actinium-225 PSMA tretman se koristi u liječenju raka prostate koji se pro&scaron;irio po cijelom tijelu i postao otporan na druge tretmane. U ovom te&scaron;ko lječivom stadijumu raka prostate, Actinium-225 PSMA tretman ima za cilj smanjenje veličine i progresije raka, ublažavanje simptoma i pritom održavanje ili pobolj&scaron;anje kvalitete života.</p> <h2><strong>Za koje se bolesti primjenjuje Actinium-225 PSMA tretman?</strong></h2> <p>Tretman Actinium-225 PSMA, kao inovativnu metodu liječenja čija je primjena jo&scaron; uvijek vrlo ograničena kod nas i u svijetu, koristi prof. dr. Realizuje ga C&uuml;neyt T&uuml;rkmen. Metoda liječenja Actinium-225 PSMA koristi se u liječenju raka prostate koji se pro&scaron;irio po cijelom tijelu i ne reagira na druge tretmane.</p> <h2><strong>Kako se primjenjuje Actinium-225 PSMA tretman?</strong></h2> <p>​Postoje različite vrste receptora i proteina na povr&scaron;ini ćelija u tijelu koji se vezuju za različite tvari kako bi koordinirali tjelesne funkcije. Actinium-225 PSMA je radionuklidna terapija koja cilja na prostata-specifični membranski antigen (PSMA), vrstu proteina obilnog u ćelijama raka prostate. Dodavanjem radioaktivne supstance, kao &scaron;to je aktinijum-225, koji je sredstvo za alfa terapiju, ovoj molekuli nosaču, postaje moguće pronaći i uni&scaron;titi ćelije raka.</p> <p>Actinium-225 PSMA tretman se obično primjenjuje svakih 6-8 sedmica. Iako ukupan broj izlječenja varira u zavisnosti od tretmana koje ste prethodno primili i va&scaron;eg odgovora na liječenje, općenito se primjenjuje u 2-4 ciklusa . Liječenje se provodi ambulantno osim ako nemate posebno stanje koje zahtijeva hospitalizaciju. Actinium-225 PSMA spoj, koji se sintetizira i kvalitetno kontrolira u stručnim radioapotekama u radiofarmaceutskom laboratoriju theranostičke jedinice, daje se infuzijom u serum za otprilike pola sata kroz va&scaron;u venu u dozi koja je posebno izračunata za vas. Va&scaron; odgovor na liječenje se prati rutinskim testovima krvi tokom praćenja nakon tretmana. Obično, nakon dva ciklusa liječenja, radi se Gallium-68 PSMA PET/CT&nbsp; kako bi se provjerilo kako rak reagira na liječenje i da li prikladno je nastaviti ili procijeniti druge mogućnosti liječenja. Na osnovu ovih procjena, va&scaron;e liječenje će se nastaviti posebno za vas, na osnovu va&scaron;eg odgovora na liječenje i va&scaron;ih simptoma.</p> <h2>​<strong>Koje su prednosti tretmana Actinium-225 PSMA?</strong></h2> <p>Actinium-225 PSMA terapija je razvijena isključivo za upotrebu u liječenju raka prostate. Actinium-225 PSMA tretman se može koristiti kod svih vrsta raka prostate koji ne reaguju na druge tretmane. Actinium-225 PSMA, koji se koristi u liječenju raka prostate, ima za cilj uni&scaron;tavanje stanica raka. Actinium-225 PSMA ubrizgan pacijentima s rakom prostate cilja samo na ćelije raka. Budući da se actinium-225 PSMA nakon injekcije prianja direktno na ćelije raka, nuspojave kemoterapije su manje ili se čak ne primjećuju kod pacijenata.</p> <h2><strong>Često postavljana pitanja o tretmanu aktinijum-225 PSMA</strong></h2> <h3><strong>Kako odrediti da li ste pogodni za tretman Actinium-225 PSMA?</strong></h3> <p>Va&scaron; ljekar će pregledati va&scaron;u historiju bolesti i prethodne tretmane kako bi odlučio da li je ovaj tretman pravi za vas. Sljedeća faza je va&scaron;e snimanje i procjena pomoću Gallium 68-PSMA PET-CT kako biste prona&scaron;li metastaze raka i odlučili da li je ovaj tretman pogodan za vas. Kao rezultat ove evaluacije, ako smatraju da je tretman Actinium-225 PSMA prikladan za vas, biće vam detaljno obja&scaron;njeno na &scaron;ta ćete se susresti tokom i nakon tretmana kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tretmanu.</p> <h3><strong>Koji su nedostaci tretmana aktinijum-225 PSMA?</strong></h3> <p>Tretman Actinium-225 PSMA može uzrokovati nuspojave kao &scaron;to su suha usta i privremeni umor kod nekih pacijenata.</p> <h3><strong>&Scaron;ta je radiopeptid (Lutetium-177 DOTATATE i Actinium-225 DOTATATE) tretman neuroendokrinih tumora?</strong></h3> <p>Neuroendokrini tumori su rijetki tumori koji nastaju iz neuroendokrinih stanica koji se mogu razviti u mnogim različitim organima tijela, najče&scaron;će u želucu, crijevima, gu&scaron;terači i plućima. Budući da neuroendokrini tumori mogu proizvesti mnogo veće količine hormona od normalnih, mogu uzrokovati mnogo različitih simptoma i tegoba. Ovi tumori često sporo rastu i nisu previ&scaron;e agresivni.</p> <p>Radiopeptidna terapija kod neuroendokrinih tumora koristi se u liječenju neuroendokrinih tumora koji su se pro&scaron;irili po cijelom tijelu i postali otporni na različite primjene. Radiopeptidni tretmani; Cilj mu je smanjiti veličinu i napredovanje raka, ublažiti simptome i na taj način održati ili pobolj&scaron;ati kvalitetu života.</p> <h3><strong>Kako radi tretman radiopeptidima?</strong></h3> <p>Ćelije u tijelu imaju različite vrste receptora i proteina na svojim povr&scaron;inama koji se vezuju za različite tvari kako bi koordinirali tjelesne funkcije. Radiopeptidna terapija je radionuklidna terapija koja cilja na receptore zvane somatostatin, vrstu proteina koji se u izobilju nalazi u tumorskim ćelijama neuroendokrinog porijekla. Postaje moguće pronaći i uni&scaron;titi kancerogene ćelije putem radioaktivnih jedinjenja sa svojstvima beta terapije kao &scaron;to je lutecijum-177 ili svojstvima alfa terapije kao &scaron;to je aktinijum-225, u kombinaciji sa peptidnim jedinjenjima (DOTATATE) koja ciljaju ove receptore kroz vezujući molekul. Koji je radionuklid prikladniji za va&scaron;e liječenje ovisi o varijablama kao &scaron;to su tretmani koje ste ranije primali i opseg va&scaron;e bolesti, a određuje i preporučuje vam ga va&scaron; liječnik nuklearne medicine.</p> <h3><strong>Kako odrediti da li ste pogodni za radiopeptidnu terapiju?</strong></h3> <p>Va&scaron; ljekar će pregledati va&scaron;u istoriju bolesti i prethodne tretmane kako bi odlučio da li je ovaj tretman pravi za vas. Sljedeći korak je da izvr&scaron;ite snimanje i evaluaciju pomoću Gallium 68-DOTATATE PET-CT kako biste procijenili opseg raka i odlučili da li metastaze sadrže receptore koji su ciljani ovim tretmanom i stoga je li ovaj tretman pogodan za vas. Kao rezultat ove procene, ako smatraju da je tretman Radiopeptidom prikladan za vas, biće vam detaljno obja&scaron;njeno &scaron;ta ćete iskusiti tokom i nakon tretmana kako biste mogli da donesete informisanu odluku o tome da li želite tretman.</p> <h3><strong>Kako se primjenjuje radiopeptidna terapija?</strong></h3> <p>Radiopeptidni tretman se općenito primjenjuje svakih &scaron;est do osam sedmica, obično u ukupno 4 ciklusa, u&nbsp; jedinici za nuklearnu medicinu. Za liječenje obično ostajete u bolnici jedan dan. Ukupan broj ciklusa va&scaron;eg liječenja može varirati ovisno o odgovoru na liječenje i nuspojavama.</p> <p>Lutecij-177 DOTATATE ili Actinium-225 DOTATATE spoj, koji se sintetizira i kvalitetom kontrolira od strane stručnih radioapoteka u radiofarmaceutskom laboratoriju theranostičke jedinice, daje se infuzijom u serum za otprilike pola sata kroz va&scaron;u venu u dozi koja je posebno izračunata za Vas. Va&scaron; odgovor na liječenje se prati rutinskim krvnim testovima tokom praćenja nakon tretmana, obično nakon dva ciklusa liječenja, Gallium-68 DOTATATE PET/CT slika se radi kako bi se provjerilo kako rak reagira na liječenje i da li je prikladno da nastavite ili procijenite druge mogućnosti liječenja. Na osnovu ovih procjena, va&scaron; tretman će biti personaliziran na osnovu va&scaron;eg odgovora i simptoma.</p>

HEMOEMBOLIZACIJA

<p>Embolizacija znači angiografsko začepljenje hranjivih žila tkiva ili organa u tijelu, a koristi se u razne svrhe u medicini gotovo 50 godina. Na primjer, danas se angiografijom može otkriti krvarenje u želucu ili plućima, a arterija koja hrani ovo područje može se začepiti malim dijelom žice i krvarenje se odmah zaustaviti bez operacije. Ili, miomi maternice mogu se liječiti začepljenjem njihovih prehrambenih arterija (UFE), a povećanje prostate (benigna hipertrofija prostate) također se može liječiti embolizacijom bez hirur&scaron;ke operacije. U embolizacijskom tretmanu arterije za hranjenje su blokirane i &scaron;tetna će se tkiva smanjivati kako im se opskrba krvlju smanjuje, dok normalna tkiva održavaju vitalnost.</p> <p>Kod karcinoma sama embolizacija uglavnom nije dovoljna, jer preostalo tkivo raka brzo stvara alternativne žile i nastavlja rasti. Stoga se kod karcinoma embolizacija obično koristi u kombinaciji s intraarterijskom hemoterapijom ili intraarterijskom radioterapijom. U oba slučaja rezultirajući binarni učinak smrtonosan je za stanice raka. Hemoembolizacija ili TACE (transarterijska hemoembolizacija) način je liječenja koji kombinira intraarterijsku hemoterapiju s embolizacijom i sada se &scaron;iroko koristi kod nekih vrsta karcinoma. Hemoembolizacija je prvi put kori&scaron;tena u hepatocelularnom karcinomu (HCC), jednom od primarnih karcinoma jetre, bila je vrlo uspje&scaron;na i prije nekoliko godina u&scaron;la je u klasične smjernice liječenja. U dana&scaron;nje vrijeme, prema kriterijima Barcelone (BCLC), koji je prihvaćen kao svjetska referenca, hemoembolizacija je jedan od dva standardna načina liječenja za HCC u srednjoj fazi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon dobrih rezultata dobivenih u liječenju HCC-a, hemoembolizacija je također poku&scaron;ana u metastazama u jetri različitog podrijetla. Na primjer, uspje&scaron;no se koristi u metastazama jetre neuroendokrinih tumora (NET) iz gastrointestinalnog trakta i sada je uključen u sve smjernice liječenja. Budući da pacijenti s NET-om obično prežive dugi niz godina, kod tih se bolesnika kemoembolizacija često može primijeniti vi&scaron;e puta ili se može koristiti u određenom redoslijedu s drugim metodama liječenja, poput liječenja lutecijem ili radioembolizacijom. Sljedeće zajedničko područje kemembolizacije su metastaze u jetri u debelom crijevu. Neke su studije pokazale da hemoembolizacija + klasična hemoterapija mogu produžiti preživljavanje dva puta vi&scaron;e od same klasične hemoterapije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hemoembolizacija se uspje&scaron;no koristi u drugim tumorima jetre, osim ovih uobičajenih primjena. Trenutno se i hemoembolizacija i radioembolizacija na&scaron;iroko koriste u karcinomu jetre u žučnom kanalu (holangiokarcinom). Uz to, hemoembolizacija ima važnu ulogu u rijetkim tumorima jetre bogatim žilama (hemangioperisitoma, hemangioblastoma itd.) I drugim metastazama u jetri (rak dojke, bubrega itd.).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nuspojave (komplikacije): Nakon hemoembolizacije, većina bolesnika ima bolove u trbuhu, mučninu, umor i vrućicu (sindrom postembolizacije), koji mogu trajati 3-4 dana. Osim toga, nakon hemoembolizacije mogu se pojaviti rijetke komplikacije poput o&scaron;tećenja žučnih kanala, apscesa i zatajenja jetre. Te su komplikacije če&scaron;će u bolesnika s opstrukcijom žučnih kanala, onih sa stentom u žučnom kanalu i onih s o&scaron;tećenom funkcijom jetre. Stoga je od velike važnosti pravilno odabrati bolesnike kako bi se postigli dobri rezultati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postoje dvije različite vrste primjene hemoembolizacije (TACE): 1. Lipiodol-TACE i 2. DEB-TACE. Klasična metoda hemoembolizacije, Lipiodol-TACE, prvi je put razvijena u Japanu 1980-ih. U ovoj se metodi hemoterapijski lijekovi mije&scaron;aju s lipiodolom, posebnim uljnim kontrastnim materijalom koji privlače tumorske stanice u jetri, a zatim se ubrizgavaju u tumorske arterije. Budući da smjesu uglavnom zadržavaju tumorske stanice, ona ubija tumore i uzrokuje manje o&scaron;tećenja normalnog tkiva jetre. Kako bi se povećao učinak ubijanja tumora, posude za hranjenje začepljene su malim česticama (embolizacija) odmah nakon ubrizgavanja smjese, tako da smjesa ostaje mnogo duže u tumoru. Najvažnija prednost lipiodola-TACE je u tome &scaron;to se lipiodolna tvar zadržava mnogo vi&scaron;e u stanicama tumora i smjesa se može koristiti s bilo kojim hemoterapijskim lijekom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>DEB-TACE izveden je iz inicijala engleske riječi &quot;Drug Eluting Beads&quot; i nova je vrsta hemoembolizacije. U DEB-TACE-u lijekovi za hemoterapiju pune se u čestice pripremljene od posebnih tvari promjera manjeg od 1 mm. Nakon ovog postupka, koji traje oko 2 sata, čestice se dovode u vene koje hrane tumor. Te čestice začepljuju arterije koje opskrbljuju tumor i polako pu&scaron;taju napunjeni lijek u tumor nekoliko tjedana. Dakle, smrt tkiva (nekroza) nastaje zbog začepljenja žila i hemoterapije visokog intenziteta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obje se vrste hemoembolizacije danas &scaron;iroko koriste u jetri. Nema dovoljno literaturnih podataka o tome koja je vrsta hemoembolizacije bolja za koji tip tumora.</p>

Intraarterijska Hemoterapija

<p>Intraarterijska hemoterapija je primjena lijekova za kemoterapiju izravno u tkivo tumora kroz arterije koje hrane tumor. U normalnoj hemoterapiji lijek se daje u sistemsku cirkulaciju venom ruke i ravnomjerno raspoređuje po tijelu. Ova vrsta hemoterapije jedini je izbor kod uznapredovalog karcinoma koji se pro&scaron;irio na mnoge organe u tijelu. Međutim, ponekad se tumor može nalaziti na jednom mjestu ili organu u na&scaron;em tijelu. U takvih bolesnika, ako se tumor liječi intraarterijskom hemoterapijom, cjelokupni hemoterapijski lijek može se primijeniti izravno u područje gdje se tumor nalazi. Dakle, tumoru se daje mnogo veća koncentracija hemoterapije i smanjuju se sistemske nuspojave jer se hemoterapijski lijek manje raspr&scaron;uje po tijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako bi se tumori učinkovitije liječili, ideja o primjeni hemoterapijskog lijeka kroz arterije za hranjenje prvi je put primijenjena kod tumora glave i vrata 1960-ih. Tada se intraarterijska hemoterapija &scaron;iroko koristi u mnogim organima i regijama. Jedan od tumora kod kojeg je intraarterijska hemoterapija bila najuspje&scaron;nija je retinoblastom, koji je čest rak oka u djetinjstvu. Nekad je jedini tretman za te pacijente bilo hirur&scaron;ko uklanjanje oka, dok se danas u vi&scaron;e od 95% bolesnika bolest može izliječiti ubrizgavanjem hemoterapije u očnu arteriju (oftalmolo&scaron;ka arterija) i očuvanje očiju. Intraarterijska hemoterapija je teoretski primjenjiva na tumore u svakoj regiji ili organu do kojih se može doći angiografijom u tijelu. Međutim, kod nekih tumora neki čimbenici, poput suvi&scaron;e tankih i prebrojnih posuda za hranjenje, mogu otežati postupak. Općenito se intraarterijska hemoterapija najče&scaron;će koristi kod tumora jetre, tumora, glave i vrata te udova (ekstremiteta). Međutim, također se uspje&scaron;no koristi za rak pluća, dojke i rektuma u nekim centrima i bolnicama u svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Intraarterijska hemoterapija postupak je sličan kardijalnoj angiografiji za pacijenta. Nakon ulaska u arteriju prepona u lokalnoj anesteziji, arterije organa u kojem se nalaze tumori kateteriziraju se pomoću posebnih katetera i vodećih žica. Zatim se uzimaju serijska angiografska ispitivanja kako bi se identificirale arterije koje&nbsp; hrane i ne hrane tumor. Nakon toga, puno tanji i mek&scaron;i kateter (mikrokateter) provlači se kroz glavni kateter i stavlja u posudu za hranjenje najbliži tumoru, ali pokrivajući sve žile koje idu do tumora. Nakon ove faze, lijek za hemoterapiju ulijeva se izravno u tumor 1-2 sata kroz mikrokateter. Budući da je intraarterijska hemoterapija angiografski postupak, na prepone se nakon tretmana mora primijeniti kompresija kako bi se spriječilo krvarenje s ulazne tačke ili se za njihovo zatvaranje moraju koristiti posebni &quot;uređaji za zatvaranje&quot;. U svakom slučaju, pacijent ostaje u krevetu do 6 sati. Nakon liječenja, većina pacijenata može otići kući, ali u nekim slučajevima može biti potrebna 1-2 dana hospitalizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Intraarterijska hemoterapija obično se ponavlja 2-5 puta s razmakom od 2-3 tjedna. Kod ponovljenih angiograma može se izvr&scaron;iti intervencija iz iste prepone ili druge prepone. Ako se intraarterijska hemoterapija provodi dulje ili vi&scaron;e puta, može se ugraditi trajna arterijska luka. U tu svrhu lučki kateteri koji se koriste u klasičnoj hemoterapiji mogu se smjestiti u arteriju koja hrani tumor. Luka je postavljena i učvr&scaron;ćena ispod kože u preponama ili ruci. Na taj se način hemoterapijski lijek može primijeniti izravno od arterije do tumora u željenom vremenu i trajanju, bez potrebe za ponovljenom angiografijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nuspojave (komplikacije): Intraarterijska hemoterapija može povremeno uzrokovati komplikacije poput krvarenja u preponama ili začepljenja arterija zbog angiografije. Ostale nuspojave posljedica su hemoterapije, a uključuju bol, mučninu, povi&scaron;eni krvni tlak i smanjenje krvne slike. U intraarterijskoj hemoterapiji sistemske su nuspojave manje, ali budući da se lijek intenzivno daje regiji, lokalne nuspojave mogu biti i vi&scaron;e. Najče&scaron;će lokalne nuspojave su bol i prolazno crvenilo u području gdje se lijek daje.</p>

Radioembolizacija (TARE, Y90)

<p>Radioterapija je jedan od najvažnijih modaliteta liječenja u onkologiji, ali njena je upotreba u nekim područjima ograničena jer zračenje o&scaron;tećuje i normalno tkivo oko tumora. Na primjer, u jetri je često te&scaron;ko postići visoke doze potrebne za tumore pomoću klasične radioterapije, jer je normalno jetreno tkivo također osjetljivo na zračenje, a rizik od o&scaron;tećenja susjednih organa kao &scaron;to su srce i kičnena moždina uvijek je moguć . Zbog ovih ograničenja vanjske radioterapije, razvijena je ideja davanja visokih doza zračenja izravno u tumor . U radioembolizaciji se radioaktivni materijal u željenoj dozi prethodno napuni u vrlo male čestice i te se čestice angiografijom ubrizgavaju izravno u tumore putem arterije jetre. Na taj se način tumor se izlaže visokim dozama zračenja, dok se normalno jetreno tkivo i okolni organi čuvaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radioembolizacija je intraarterijska brahiterapija u visokim dozama, zato se naziva i &quot;selektivna unutarnja terapija zračenjem&quot; ili SIRT. Ovaj je tretman izvorno razvijen 1960-ih, testiran na tumorima jetre 1980-ih, a tek nakon dugih kliničkih ispitivanja, postao je jedna od standardnih metoda liječenja tumora jetre 2000-ih. Radioaktivna tvar koja se koristi u radioembolizaciji je izotop nazvan Itrij-90 (Y-90) koji se u pojedinačne doze za svakog pacijenta napuni u posebne čestice od smole ili stakla. Raspon zračenja Y-90 je oko 2,5 mm, &scaron;to znači da o&scaron;tećuje samo područje nekoliko milimetara oko sebe, a ne okolno tkivo jetre i druga zdrava tkiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako se izvodi ?</strong></p> <p>Za razliku od hemoembolizacije, radioembolizacija je dvostepeni&nbsp; angio postupak. U prvoj fazi se izvodi &quot;test&quot; angiografija. U tu svrhu pristupa se arteriji jetre iz prepona i izvodi se angiografija + tomografija konusnog snopa kako bi se utvrdio broj i mjesto tumora, kao i njihove arterije za hranjenje. Uz to, provjerava se postoji li kakva veza između arterija jetre i gastrointestinalnih arterija. Tada se testni lijek daje arteriji jetre i angio postupak se prekida. Nakon angiografije, pacijent se &scaron;alje na odjel nuklearne medicine kako bi provjerio je li ispitivani lijek dosegao ciljane tumore u jetri. Uz to se ispituje brzina kojom lijek prelazi u pluća (brzina &scaron;anta) i prolazi li u posude neciljanih organa poput želuca i crijeva. Ako je lijek oti&scaron;ao na željena mjesta, nema prolaza do neciljanih organa, a brzina &scaron;anta u pluća je ispod 20%, pacijent se smatra pogodnim za radioembolizaciju. U tom se slučaju izračunava volumen režnja jetre na koji će se lijek primijeniti i od proizvođača se naručuje odgovarajuća doza izotopa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Druga faza radioembolizacije je samo liječenje i obično se izvodi 7-10 dana nakon testne angiografije. Naručeni Y-90 isporučuje se u posebnim staklenim spremnicima nakon &scaron;to se napuni u vrlo male čestice (mikrosfera) od smole ili stakla. Zračenje koje emitira opterećeni Y-90 vremenom se smanjuje (vrijeme poluraspada je oko 2,5 dana). Radioembolizacija se mora izvesti točno kad zračenje padne na izračunatu dozu za pacijenta. Inače, pacijent bi primio nedovoljnu ili prekomjernu dozu zračenja. Iz tog je razloga uska suradnja interventnog radiologa i specijaliste&nbsp; nuklearne medicine izuzetno važna za postizanje najboljeg mogućeg rezultata u radioembolizaciji.</p> <p>Nakon radioembolizacije, pacijent se obično drži u bolnici 1 dan. Budući da je raspon zračenja Y-90 samo nekoliko milimetara, za pacijente nije potrebna posebna izolacija. Međutim, preporučuje &nbsp;se da trudnice i djeca nemaju jako blizak kontakt. Ako se radioembolizacija izvede za jedan režanj jetre i pokaže se uspje&scaron;nom, može se na vrijeme primijeniti na drugi režanj jetre. U nekim se slučajevima TARE može izvesti na istom režnju. U mnogih se bolesnika radioembolizacija i hemoembolizacija mogu provesti određenim redoslijedom i mogu imati komplementarni učinak.</p> <p><strong>Koji su karcinomi pogodni za TARE?</strong></p> <p>Poput hemoembolizacije (TACE), radioembolizacija se također provodi samo za tumore jetre. Iako su se i hemembolizacija i radioembolizacija rijetko koristile i pokazale se uspje&scaron;nima u drugim organima, nema dovoljno znanstvenih dokaza koji podupiru takvu upotrebu. Radioembolizacija se uglavnom primjenjuje kod primarnih tumora jetre (HCC, holangiokarcinom) i nekih metastaza (kolorektalni karcinom, NET, dojka, pluća, itd.), Poput hemoembolizacije. Iako se radioembolizacija &scaron;iroko koristi u HCC-u, ona se jo&scaron; ne spominje u svojim klasičnim smjernicama za liječenje, za razliku od TACE. Međutim, najvažnija prednost TARE-a je ta &scaron;to se, za razliku od TACE-a, može sigurno koristiti u bolesnika s HCC-om s začepljenjem glavne portalne vene. TARE se također koristio u nekih bolesnika s HCC-om u umjerenom i naprednom stadiju s hemoterapijom i dobiveni su uspje&scaron;ni rezultati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Holangiokarcinom, kao &scaron;to je HCC, jo&scaron; je jedan primarni tumor jetre kod kojeg je TARE vrlo koristan. Ti tumori općenito nisu prikladni za hirur&scaron;ko liječenje ili perkutanu ablaciju kada se dijagnosticiraju, pa su tretmani poput radioembolizacije i kemoembolizacije od velike vrijednosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radioembolizacija se također uspje&scaron;no koristi u mnogim vrstama metastaza, posebno u metastazama karcinoma debelog crijeva. U kolorektalnim metastazama njegova se djelotvornost može povećati primjenom hemoterapijskih lijekova koji povećavaju osjetljivost na radioterapiju. Slično tome, radioembolizacija može povećati osjetljivost na hemoterapiju i može učiniti tumore pogodnim za hemoterapiju, koji su prethodno bili otporni na hemoterapiju.</p> <p>Nuspojave (komplikacije):</p> <p>Radioembolizacija je općenito dobro podno&scaron;ljiv način liječenja. Međutim, nakon postupka mogu se pojaviti bolovi u trbuhu, mučnina i umor. Najvažnija komplikacija radioembolizacije je prolazak radioaktivnih čestica u gastrointestinalne arterije i izazivanje čira. Taj se događaj događa u manje od 5% postupaka radioembolizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hemoembolizacija ili radioembolizacija?</strong></p> <p>Oba tretmana imaju superiornost i slabosti jedni protiv drugih. Nekoliko dana nakon Hemoembolizacije vide se bolovi, mučnina, povi&scaron;ena temperatura (sindrom postembolizacije), ali ovaj je proces puno lak&scaron;i u radioembolizaciji. Hemoembolizacija se ne može provesti kod začepljenja portalne vene, ali se kod tih pacijenata može provesti i radioembolizacija. Međutim, radioembolizacija je obično jednokratni tretman, dok se hemoembolizacija može izvoditi vi&scaron;e puta. Uz to, hemoembolizacija je isplativija i može se kombinirati s mnogim lijekovima za hemoterapiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki pacijenti mogu biti prikladniji za hemoembolizaciju, a drugi za radioembolizaciju. Međutim, treba imati na umu da oba tretmana djeluju na različite mehanizme, pa bi možda bilo prikladnije koristiti ih zajedno kod nekih pacijenata u različito vrijeme.</p>

Sve Metode Liječenja
Računi društvenih mreža
Live podrška Jednostavno Ugovori sastanak