Yükleniyor

Prof. Dr. Hakan HARPUTLUOĞLU

Bahçelievler Hastanesi
Bahçelievler Hastanesi
Kolay Randevu
Not*

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Elazığ /1973

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2023 - Halen, İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ
  Tıbbi Onkoloji Uzmanı
  2017 - 2023, Malatya/Türkiye
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
  Tıbbi Onkoloji Uzmanı
  2007 - 2009, Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ONKOLOJİ BİLİM DALI
  Tıbbi Onkoloji Uzmanı
  2004 - 2007, Ankara/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ONKOLOJİ ANABİLİM DALI
  Tıbbi Onkoloji Uzmanı
  1998 - 2004, Malatya/Türkiye
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
  Tıbbi Onkoloji Uzmanı
  1991 - 1998, Ankara / Türkiye/Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  EĞİTİM

  2017 - Halen, Malatya / Türkiye
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / PROFESÖR
  2004 - 2009, Malatya / Türkiye
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
  1998 - 2004, Ankara / Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Tıp Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • Diğer SU 011248 protokollerine  katılımları uygun olmayan ve imatinib mesilata dirençli ya da imatinib mesilatı tolere edemeyen gastrointestinal stromal tümörlü hastalar için uluslararası faz III çalışma
  • EMR 62 202-013 EGFR expresse eden metastatik kolorektal kanserin birinci basamak tedavisinde 5-fufa ile 5-fufa-irinotekan-cetuxiab tedavisini karşılaştıran açık randomize kontrollü çok merkezli faz III çalışma
  • Her 2 pozitif ilerlemiş mide kanseri olan hastalarda ilk sıra tedavisi oalrak tek başına kemoterapiye karşı bir fluooropirimidin ve sisiplatin ile kombinasyon halinde trastuzumab ile yapılan açık randomize çok merkezli, uluslararası faz III çalışma
  • Metastatik kolorektal kanserli hastalarda ilk sıra tedavisi olarak folfox6 + cetuximab’a karşılık folfırı + cetuximab’ın etkinliği ve emniyetini değerlendiren randomize açık çok uluslu faz II çalışma
  • HER2 – Pozitif Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Gastrik Kanser Hastalarında Trastuzumab ve Kemoterapi ile Kombinasyon Halinde Verilen Pertuzumabın Etkinliğinin ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Çift Kör Plasebo Kontrollü, Randomize, Çok Merkezli Faz3 Çalışma (JACOB)
  • Pd-L1 Pozitif Lokal Olarak İlerlemiş Veya Metastatik Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında Faz2 Çok Merkezli, Tek Kollu MPDL3280A Çalışma
  • Preoperatif Tedaviyi Takiben Memede veya Aksiller Lenf Nodlarında Patolojik Rezidüel Tümör Bulunan HER2 – Pozitif Primer Meme Kanserli Hastalar için Adjuvan Tedavi Olarak Trastuzumaba Karşı Trastuzumab Emtansinin Etkililiği ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Bir Randomize, Çok Merkezli, Açık Etiketli Faz3 Çalışma (KATHERINA)
  • HER2 – Pozitif ve Hormon Reseptörü Pozitif İlerlemiş (Metastatik veya Lokal İlerlemiş) Birinci Basamak Meme Kanseri Hastalarında Trastuzumab ve Aromataz İnhibitörü ile Kombinasyon Halinde Verilen Pertuzumabın Etkililiği ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize, İki Kollu, Açık Etiketli, Çok Merkezli Faz2 Çalışma (PERTOIN)
  • Daha Önce Sistemik Tedavi Almamış, Hormon Reseptör-Pozitif, HER2-Negatif, Menapoz-Sonrası, Lokal Rekürren ya da Metastatik Meme Kanserli Kadınlarda, Nonsteroidal Aromataz Inhibitorleri (Anastrozole Yada Letrozole) ile birlikte bir CDK4/6 İnhibitörü olan LY2835219 ya da Plasebonun Karşılaştırıldığı Plasebo Kontrollü, Randomize, Çift-Kör, Faz 3
  • İlerlemiş evre IIIb/IV küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda tarceva ile yapılan genişletilmiş erişim klinik programı
  • Birinci Basamak Kemoterapi Almakta Olan Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında Pegfilgrastim (Neulasta ,Amgen) ve Plaseboya Kıyasla LONQUEX'in (Lipegfilgrastim) Güvenlilik ve Etkinliği (TEVA)
  • Daha Önce Tedavi Uygulanmamış Anaplastik Lenfoma Kinaz-Pozitif , İlerlemiş Küçük   Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Krizotinibe Karşı Alektinib ile İlgili Randomize, Çok Merkezli, Faz3 , Açık Etiletli Çalışma (ALEX)
  • Definitif, Platin-Bazlı, Eşzamanlı Kemoradyoterapi Sonrasında İlerleme Göstermeyen, Lokal Olarak İlerlemiş, Rezekte Edilemeyen, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri (Evre III) Hastalarında Ardışık Tedavi Olarak MEDI4736 ile Gerçekleştirilen Faz III, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli, Uluslararası Bir Çalışma (PACİFİC)
  • Platin Bazlı Tedavi Sırasında Ya da Sonrasında Progresyon Gözlenen, Lokal İleri Ya da Cerrahi RezekeEdilemeyen Ya da Metastatik Ürotelyal Hücreli Karsinom Hastalarında, Ramusirumab ile Dosetaksel ve Plasebo ile Dosetaksel’in Karşılaştırıldığı Plasebo-Kontrollü, Randomize, Çift-Kör,Faz 3
  • Halen Sigara İçen veya Daha Önce Sigara İçmiş Olan ve Metastatik veya İleri Evre Non-Skuamöz Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (NSLCL) için İlk Sitotoksik Kemoterapisini Alan Gönüllülerde Araştırmacının Standart Kemoterapi Seçimi ile Veliparib Artı Karboplatin ve Paklitakseli Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli, Çok Merkezli, Faz 2
  • Tekrarlayan ya da ileri evre metastatik ürotelyal kanserli gönüllülerde Paklitaksel, Dosetaksel veya Vinflunin’e kıyasla (MK-3475) Pembrolizumab’ın Faz 3 randomize klinik çalışması- MK3475-045
  • Tekrarlayan /Metastatik Skuamöz Hücreli Baş ve Boyun Karsinomunun Birinci Basamak Tedavisinde Pembrolizumabın (MK-3475) Faz 3 Klinik Çalışması- MK3475-048
  • Bacillus Calmette-Guerin (BCG) Tedavisine Yanıt Vermeyen, Yüksek Riskli, Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri (KİOMK) Olan Gönüllülerde Pembrolizumab’ın (MK-3475) Etkililiğini ve Güvenliliğini İnceleyen Faz II Klinik Çalışma. (Protokol No: MK-3475-057)
  • İleri evre gastrik veya gastroözofegal bileşke adenokarsinomu hastalarının birinci basamak tedavisi olarak GS-5745 ve mFOLFOX6 kombine tedavisinin etkililiği ve güvenliliğini değerlendiren faz3,randomize,çift kör,plasebo kontrollü çalışma (GILEAD)
  • Daha Önce Sistemik olarak Tedavi Edilen İlerlemiş Hepatosellüler Karsinomu Olan Gönüllülerde İkinci Basamak Tedavi Olarak Pembrolizumab (MK-3475) ile En İyi Destekleyici Bakımın Karşılaştırıldığı Faz III Çalışma  (KEYNOTE-240)
  • Opere Edilemeyen Lokal İleri Veya Metastatik Üçlü Negatif Meme Kanseri İçin Daha Önce Tedavi Almamış Gönüllülerde, Pembrolizumab(MK-3475) Artı Kemoterapi Kombinasyonunun, Plasebo Artı Kemoterapi ile Karşılaştırıldığı Randomize, Çift Kör, Faz 3 Çalışma  - (KEYNOTE-355)
  • Birinci Basamak Metastatik Skuamöz Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Gönüllülerinde Pembrolizumabın (MK-3475) Kullanıldığı veya Kullanılmadığı Karboplatin-    Paklitaksel/Nab-Paklitaksel Kemoterapisinin Randomize, Çift Kör, Faz III Çalışması (KEYNOTE-407)
  • Tekrarlayan veya Evre IV PD-L1+ küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin birinci hat tedavismde platin içeren ikili tedaviye kıyasla avelumab'm (MSB0010718C) değerlendirildiği bir Faz III, açık etiketli, çok merkezli araştırma” (EMR100070-005)
  • Daha önce platin bazlı kemoterapi ve krizotinib tedavisi uygulanan anaplastik lenfoma kinaz  pozitif ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda alektinib ile pemetrexed veya dosetaksel’in karşılaştırıldığı randomize, çok merkezli, faz3, açık etiketli çalışma (ALUR)
  • Daha önce tedavi uygulanmamış üçlü-negatif metastatik meme kanseri hastalarında nab-paklitaksel ve plasebo ile nab-paklitaksel ve atezolizumab kombinasyonlarının karşılaştırıldığı faz III, çok merkezli, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma (IMPASSION130)
  • Faz 3, randomize, pembrolizumab artı ipilimumab kıyasla pembrolizumab artı plasebo çift kör çalışma, daha önce tedavi edilmemiş, Evre IV, tümörleri PD-L1 pozitif olan metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (TPS>% 50) (KEYNOTE-598)
  • Lokal ileri baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomda tek başına kemoradyasyon ve tek başına kemoradyasyon ile birlikte verilen pembrolizumabın randomize bir Faz 3 çalışması (KEYNOTE-412)
  • İlerlemiş/Yinelenen Nonskuamöz Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserli Hastalarda Paklitaksel ve Karboplatin ile Birlikte Uygulanan 1. Basamak Tedavisinde FKB238 ile Avastin®’in Etkinliğinin ve Güvenliğinin Karşılaştırıldığı Randomize, Paralel, Çift Kör bir Çalışma(FKB238 002 / AVANA)

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al